Wil­lem Da­foe ska spe­la Vin­cent van Gogh

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT-AFP

Will­lem Da­fo­es näs­ta roll blir den som Vin­cent van Gogh. Den Oscarsno­mi­ne­ra­de skå­de­spe­la­ren ska ge­stal­ta konst­nä­ren i Ju­li­an Schna­bels film.

Den ame­ri­kans­ke skå­de­spe­la­ren Wil­lem Da­foe är klar för rol­len som Vin­cent van Gogh i en kom­man­de film om den plå­ga­de ne­der­länds­ke konst­nä­ren. Fil­men he­ter At eter­ni­tys ga­te, en ti­tel häm­tad från van Gog­hs be­röm­da mål­ning Vid evig­he­tens port, som fö­re­stäl­ler en man up­pen­bart drab­bad av ång­est el­ler de­pres­sion. Mål­ning­en blev en av hans sista.

FIL­MEN REGISSERAS AV Ju­li­an Schna­bel, som Oscarsno­mi­ne­ra­des 2008 i re­gi­ka­te­go­rin för Fjä­ri­len i glas­ku­pan och som även gjort fil­mer som Mi­ral och Basqui­at – den svar­te re­bel­len.

– Det här blir en film om må­le­ri och en konst­när och de­ras re­la­tion till evig­he­ten. Den be­rät­tas av konst­nä­ren och in­ne­hål­ler vad jag an­ser är av­gö­ran­de ögon­blick i hans liv. Det är in­te den of­fi­ci­el­la histo­ri­en – det är min ver­sion, sä­ger Schna­bel.

FIL­MEN SPELAS IN i som­mar i Ar­les och Au­vers-sur-oi­se, två frans­ka stä­der där van Gogh bod­de un­der pe­ri­o­der.

Vin­cent van Gogh föd­des 1853 och till­hör ex­pres­sio­nis­mens främs­ta fö­re­gång­a­re och är känd för si­na dra­ma­tis­ka själv­por­trätt, por­trätt och land­skaps­mål­ning­ar med mo­tiv som sol­ro­sor och cy­pres­ser. Han led av psy­kisk ohäl­sa och avled av ett själv­för­vål­lat skott i brös­tet 1890.

Wil­lem Da­foe Oscarsno­mi­ne­ra­des för si­na rol­ler i Plu­to­nen (1986) och Sha­dow of the vam­pi­re (2000).

VAN GOGH OCH DA­FOE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.