Pattin­son fil­ma­de in­kog­ni­to på ga­tan

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

Ro­bert Pattin­son är en av värl­dens mest kän­da skå­de­spe­la­re. Men när han i smyg fil­ma­de thril­lern Good ti­me på New Yorks ga­tor blev han in­te av­slö­jad en en­da gång. – Jag sat­sa­de allt på att se ut som min roll­fi­gur, sä­ger han.

En stor del av in­spel­ning­en av Good ti­me, re­gis­se­rad av brö­der­na Josh och Ben­ny Sar­die, ge­nom­för­des på ga­tan i så kal­lad ge­ril­lastil.

– JAG VAR LIVRÄDD för att nå­gon skul­le få ve­ta att vi gjor­de fil­men och att det i sin tur skul­le loc­ka pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer. Det ha­de helt för­stört re­a­lis­men. Så jag gick in i ka­rak­tä­ren och vi kun­de till och med fil­ma i tun­nel­ba­nan ut­an att nå­gon kän­de igen mig, sä­ger Pattin­son.

Han spe­lar en små­skurk som ef­ter ett miss­lyc­kat bank­rån till­bring­ar en allt­mer våld­sam natt med ett för­sö­ka räd­da sin för­stånds­han­di­kap­pa­de bror. Den­ne åk­te fast ef­ter rå­net och lig­ger ska­dad på sjuk­hus.

– Roll­fi­gu­ren i fil­men är amo­ra­lisk.

Han ver­kar in­te bry sig om vil­ka följ­der det han får gör. Al­la and­ra som job­ba­de med fil­men väx­te upp i New York. Jag är ju från Eng­land. Så det ska­pa­de li­te ut­an­för­käns­lor.

EF­TER SUCCÉN MED Twi­light kun­de Pattin­son ha gått in helt för att gö­ra sto­ra Hol­ly­wood­fil­mer. Men lik­som sin Twi­light-mot­spe­lers­ka Kris­ten Ste­wart har han i stäl­let valt att of­tast gö­ra in­de­pen­dent­fil­mer.

– Det näs­ta jag ska gö­ra är en film med Clai­re De­nis som re­gis­sör, sä­ger han.

Bild: ALASTAIR GRANT

OIGENKÄND KÄNDIS. Ro­bert Pattin­son gick in i rol­len som små­gangs­ter i thril­lern Good ti­me så myc­ket att ing­en kän­de ige­nom ho­nom på ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.