Barn har över­gett tv:n för Youtu­be

Fa­vo­rit­pro­gram för åld­rar­na 9 – 12

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

An­vänd­ning­en av in­ter­net och mo­bi­ler ökar hos barn och unga. De tv-ka­na­ler som hop­pas på att loc­ka en ung publik har an­led­ning att kän­na sig ner­vö­sa – tre av de fem mest po­pu­lä­ra pro­gram­men för ål­ders­grup­pen nio till tolv år finns på Youtu­be.

En fjär­de­del av al­la fy­ra­å­ring­ar an­vän­der in­ter­net dag­li­gen, vi­sar Sta­tens me­di­e­råds kart­lägg­ning av barn och ungas me­di­e­va­nor.

Och fö­ga för­vå­nan­de så ökar an­vän­dan­det av mo­bi­ler.

”SÅ SENT SOM 2010 an­vän­de fy­ra pro­cent av barn mel­lan nio och tolv år mo­bi­len mer än tre tim­mar om da­gen. Nu är an­de­len 51 pro­cent, allt­så mer än ett tolv­fal­di­gan­de på sex år”, sä­ger Ulf Dalquist, forsk­nings­chef

vid Sta­tens me­di­e­råd, i ett press­med­de­lan­de.

En an­nan trend som kun­nat upp­mä­tas är en mer splitt­rad smak. 2012 såg näs­tan en tred­je­del av al­la poj­kar mel­lan 13 och 16 på The Simp­sons, det mest po­pu­lä­ra tv-pro­gram­met.

Det mest po­pu­lä­ra pro­gram­met 2016, Idol, sågs av el­va pro­cent av poj­kar­na.

Många barn dras i stäl­let till sto­ra Youtu­be­ka­na­ler. 84 pro­cent av unga i ål­dern 13–16 år föl­jer en Youtu­ber (som gör Youtu­be­fil­mer). I ål­dern 9–12 lig­ger den siff­ran på 61 pro­cent.

”Bland ton­å­ring­ar­na lockar vi­de­oblog­ga­re som Theré­se Lind­gren fler tit­ta­re än tv-pro­gram­men. Det är en me­di­e­an­vänd­ning som lig­ger myc­ket långt från för­äl­dra­ge­ne­ra­tio­nens”, sä­ger Ewa Thorslund, di­rek­tör för Sta­tens me­di­e­råd, i press­med­de­lan­det.

HE­LA 35 PRO­CENT av flic­kor­na mel­lan 17 och 18 föl­jer Theré­se Lind­gren på Youtu­be. Det po­pu­lä­ras­te tv-pro­gram­met är Pret­ty litt­le li­ars, som 12 pro­cent kol­lar på.

En ned­slå­en­de del av un­der­sök­ning­en vi­sar att ton­å­ring­ar i 13–16-års­ål­dern med funk­tions­ned­sätt­ning­ar i hög­re grad ut­sätts för mobb­ning, hot el­ler sex­u­el­la kom­men­ta­rer i sam­band med in­ter­ne­toch te­le­fonan­vänd­ning.

Sta­tens me­di­e­råd ge­nom­för kart­lägg­ning vartan­nat år se­dan 2005.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.