Han ska få folk att äta svenskt

Bon­den Pal­le Borg­ström blir ny Lrf-ord­fö­ran­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Själv väl­jer han un­dan­tags­löst svens­ka livs­me­del i mat­bu­ti­ken.

Ut­ma­ning­en som ny Lrf-ord­fö­ran­de är att få svens­ka kon­su­men­ter att gö­ra det­sam­ma i allt stör­re ut­sträck­ning.

– Vi im­por­te­rar hälf­ten av det vi äter i Sve­ri­ge, då kan man in­te sä­ga att vi lyc­kats, sä­ger Pal­le Borg­ström, in­om kort ny ord­fö­ran­de för Lant­bru­kar­nas riks­för­bund.

Hem­ma på Ki­lan­da sä­te­ri norr om Kungälv ryms 170 mjölk­kor. De får nu stå åt si­dan när Pal­le Borg­ström i vec­kan väljs som ord­fö­ran­de vid för­bun­dets stäm­ma.

–Det är klart att det är otro­ligt ro­ligt och in­tres­sant att le­da en så­dan or­ga­ni­sa­tion. Vi sit­ter på många av de re­sur­ser som be­hövs för att stäl­la om Sve­ri­ge till fos­sil­fri ener­gi och bra mat med bra kva­li­té som är när­pro­du­ce­rad, sä­ger han.

Bland hu­vud­frå­gor­na för Borg­ström och LRF finns den livs­me­dels­stra­te­gi som re­ge­ring­en ihop med al­li­an­sen och Väns­ter­par­ti­et enats om gäl­lan­de bland an­nat ökad svensk mat­pro­duk­tion för att mins­ka im­por­ten.

– Där har LRF en stor upp­gift att se till att hand­lings­pla­ner­na som pre­sen­te­rats verk­li­gen blir kon­kre­ta åt­gär­der som märks bland vå­ra med­lem­mar. Det vi sett hittills är in­te till­räck­ligt skarpt, det är li­te för myc­ket små in­sat­ser här och där.

Men vad tän­ker du när per­so­nen fram­för dig i kas­sakön valt dansk fläsk­fi­lé i stäl­let för svensk?

– Att vi be­hö­ver in­for­me­ra än­nu mer om för­de­lar­na med svensk livs­me­dels­pro­duk­tion: vi har en låg an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning, en god djur­väl­färd och det in­ne­bär ett an­tal and­ra nyt­tig­he­ter för sam­häl­let.

Vil­ket pro­duk­tions­mål bör då Sve­ri­ge upp­nå?

–Det vik­ti­gas­te är att vi vän­der kur­vor­na och får en till­växt. Se­dan i en allt mer osä­ker om­värld med mi­li­tär upp­ladd­ning finns det ett sä­ker­hets­per­spek­tiv i att pro­du­ce­ra egen mat. Skul­le Sve­ri­ge i dag bli av­skär­mat skul­le det väl­digt fort upp­stå brist på mat.

Med danskt på­brå är Pal­le Borg­ström väl för­tro­gen med grann­lan­dets lantbruk och ser en tyd­lig skill­nad mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark lik­som öv­ri­ga Eu­ro­pa när det gäl­ler an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning.

– Finns det ett svenskt al­ter­na­tiv gäl­lan­de kött väl­jer jag det. Det hand­lar myc­ket om det som är på väg att bli ett stort folk­häl­so­pro­blem – mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er.

Pal­le Borg­ström betonar att det är upp till var­je en­skild kon­su­ment att gö­ra sitt val, däremot ifrå­ga­sät­ter han kom­mu­ner och lands­ting som sö­ker ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv.

– Det är en dub­bel­mo­ral från po­li­ti­ker och myn­dig­he­ter som är oer­hört fru­stre­ran­de. Å ena si­dan stäl­ler man höga krav på svenskt lantbruk hur pro­duk­tio­nen ska gå till, å and­ra si­dan, när man kö­per in till eg­na verk­sam­he­ten strun­tar man i de kra­ven och kö­per im­por­te­rat.

När han nu gör ett kar­riär­byte kom­mer bror­so­nen och hans hust­ru ta ett stör­re an­svar på sä­te­ri­et. Just ge­ne­ra­tions­väx­ling­en in­om yr­ket är ock­så en fram­ti­da ut­ma­ning för LRF.

–Pe­ri­od­vis har man haft svårt att fyl­la plat­ser­na på yr­kes­ut­bild­ning­ar­na. Sam­ti­digt mö­ter jag ock­så många ung­do­mar som är en­ga­ge­ra­de och in­tres­se­ra­de av de grö­na nä­ring­ar­na.

Vad tän­ker du kring tv-pro­gram som Bon­de sö­ker fru och Man­del­manns gård?

– Jag tror de hjäl­per till att öka in­tres­set för lantbruk och ge en po­si­tiv bild. Se­dan för­står väl de all­ra fles­ta att det här är den vack­ra bil­den med sol­sken. Det finns ock­så and­ra da­gar då det reg­nar – och tur är väl det av and­ra skäl.

To­bi­as Ös­ter­berg/tt

FOTO: ADAM IHSE/TT

Hem­ma på går­den. Pal­le Borg­ström, som är tänkt att bli ny LRF ord­fö­ran­de, på går­den Ki­lan­da Sä­te­ri ut­an­för Äl­väng­en i Västra Gö­ta­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.