Kamp mot kloc­kan att nå drab­ba­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett up­pe­håll i reg­net i Sri Lanka har gjort att hjäl­pen bör­jat nå ut till de när­ma­re en halv mil­jon drab­ba­de. Fort­fa­ran­de är ris­ken stor för nya jord­skred, och fler än 100 per­so­ner sak­nas.

An­ta­let dö­da i oväd­ret i Sri Lanka har sti­git till 146, och sol­da­ter, hjälp­ar­be­ta­re och lo­kal­bor käm­par mot kloc­kan för att hit­ta de drygt 100 per­so­ner som fort­fa­ran­de rap­por­te­ras som sak­na­de ef­ter den se­nas­te ti­dens häf­ti­ga regn, som or­sa­kat över­sväm­ning­ar och jord­skred.

–I går och i dag har det va­rit up­pe­håll i reg­nan­det. Så vi har lyc­kats att nå ut till män­ni­skor som va­rit helt strand­sat­ta och som hittills in­te fått nå­gon hjälp, sä­ger Ma­hi­e­ash John­ney vid lan­kesis­ka Rö­da kor­set till TT.

Att nå ut till vis­sa svår­till­gäng­li­ga om­rå­den är fort­satt pro­ble­ma­tiskt, och det råder fort­satt stor risk för nya jord­skred i de söd­ra de­lar­na av lan­det.

– Det är brist på ut­rust­ning, och på bå­tar. Du be­hö­ver ha små bå­tar för att nå ut till de om­rå­de­na, men de har in­te ka­pa­ci­tet att fö­ra ut män­ni­skor och mat, sä­ger John­ney.

Det hand­lar ock­så om att sät­ta män­ni­skor i sä­ker­het, och se till att de har till­gång till mat, rent vat­ten och sa­ni­tet.

Sri Lanka har bett FN och grann­län­der­na om hjälp. In­di­en har skic­kat tre far­tyg, bland an­nat land­stig­nings­far­ty­get INS Shardul, som en­ligt Hin­du­s­tan Ti­mes har med sig mat, vat­ten, me­di­cin, lä­ka­re, dy­ka­re, he­li­kop­ter och gum­mi­bå­tar, för att hjäl­pa till i ar­be­tet. En­ligt ny­hets­by­rån AFP är över­sväm­ning­ar­na de värs­ta se­dan 2003. Men reg­net sat­te ock­så stopp för en lång­va­rig tor­ka, som ho­ta­de jord­bruk och el­pro­duk­tion, en­ligt lan­dets me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tion. När vatt­net rin­ner un­dan vän­tar nya pro­blem.

– Det som kan bli den störs­ta ut­ma­ning­en är sjuk­do­mar, som den­gu­e­fe­ber, som vi mås­te va­ra för­be­red­da på, sä­ger Ma­hi­e­ash John­ney.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: ERANGA JAYAWARDENA/AP/TT

Sol­da­ter eva­ku­e­rar of­fer och bär ock­så med sig för­nö­den­he­ter i byn We­han­gal­la i Ka­lu­ta­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.