På bar­nens si­da i 125 år

Kam­rat­pos­ten en god vän att frå­ga om råd mel­lan barn­dom och vux­en­liv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En omdis­ku­te­rad sex­spalt, av­slö­jan­den om snus­kigt go­dis och bil­der på bå­de kän­di­sar och smör­gå­sar. Nu fyl­ler Kam­rat­pos­ten, KP, 125 år och här lis­tar vi någ­ra av de mest upp­skat­ta­de och om­ta­la­de in­sla­gen i bar­nens eg­na tid­ning.

Al­la Kp-lä­sa­re tyck­te väl än­då att det­ta var det mest spän­nan­de i he­la tid­ning­en – åt­minsto­ne i smyg. Re­dan 1969 star­ta­de KP sin förs­ta sex­spalt, som ef­ter någ­ra års up­pe­håll se­na­re åter­kom som ”Kropp & Knopp”. Ku­ra­torn An­ni­ca Frit­hiof har se­dan 1990 sva­rat på lä­sar­nas frå­gor om krop­pen och käns­lor.

– Även om vi le­ver i en för­än­der­lig tid, så är vi män­ni­skor väl­digt li­ka i al­la fall. Det är in­te så stor skill­nad på vad man frå­gar om i dag jäm­fört med för 27 år se­dan. Ord och ut­tryck änd­ras, men vå­ra käns­lor på dju­pet för­änd­ras in­te, sä­ger hon.

An­ni­ca Frit­hiof tror att spal­ten be­ty­der myc­ket för lä­sar­na, spe­ci­ellt de som be­fin­ner sig nå­gon­stans mel­lan barn­doms­lan­det och vux­en­li­vet. Just frå­gor om sa­ker som hän­der i krop­pen i den ål­dern är väl­digt van­li­ga.

– Och det har all­tid va­rit min tan­ke att det ska in­te va­ra trå­kigt och stelt, men det ska hel­ler in­te sko­jas och flam­sas bort.

I un­ge­fär 50 år har vin­jet­ten ”Önske­bil­den” fun­nits med i tid­ning­en – de­len där lä­sar­na själ­va får öns­ka pos­ters. Förr var det en per num­mer, i dag är det fy­ra plus en hel poster­tid­ning en gång per år. Kän­di­sar och id­rotts­stjär­nor är mest po­pu­lä­ra, be­rät­tar chefre­dak­tö­ren Lu­kas Björk­man.

– Det som har kom­mit starkt de se­nas­te åren önsk­ning­ar om Youtu­be-stjär­nor. Se­dan är all­tid en av de fy­ra bil­der­na nå­got som ba­ra har öns­kats av kanske en el­ler två, som i se­nas­te num­ret är det näbb­djur till ex­em­pel.

– De som kom­mer ihåg Önske­bil­den från 1970-ta­let skul­le in­te kän­na igen sig. På den ti­den var re­dak­tio­nen, vad det ver­kar som, väl­digt pro­g­gig. Det var bil­der på nå­got mud­der­verk, el­ler smör­gås och en gam­mal fi­ol. Verk­li­gen in­te kän­di­sar, sä­ger Björk­man. Re­dan nämn­da sex­spalt ska­pa­de de­batt -69, där främst den krist­na tid­ning­en Da­gen var emot att barn skul­le få svar på si­na sex­frå­gor.

Myc­ket stå­hej blev det ock­så när tid­ning­en på 1970ta­let skrev ar­ti­keln ”Snask är snusk”, som av­slö­ja­de vil­ka märk­li­ga äm­nen som fanns i lös­go­dis.

– Det var fak­tiskt via KP den med­ve­ten­he­ten kom igång, sä­ger Lu­kas Björk­man.

På se­na­re år har KP upp­märk­sam­mat att för­äld­rar läg­ger ut bil­der på barn i so­ci­a­la me­di­er ut­an att frå­ga, vil­ket fick stort ge­nom­slag. Det fick ock­så tid­ning­ens un­der­sök­ning 2008, som vi­sa­de att barn ra­tar pap­pa när de sö­ker tröst.

– Den re­fe­re­rar folk fort­fa­ran­de till, fast den in­te är ak­tu­ell. Jag tror man skul­le få bätt­re re­sul­tat i dag, det har hänt li­te på de här åren, sä­ger Lu­kas Björk­man.

Vil­ken roll ska 125-åring­en fyl­la i fram­ti­den? Sam­ma som i dag, tyc­ker Lu­kas Björk­man.

– Vi får in­te in fär­re frå­gor di­rekt, och in­te fär­re in­sän­da­re hel­ler. Så be­ho­vet av tid­ning­ar som tar barn och de­ras åsik­ter på all­var ver­kar va­ra oför­änd­rat, om in­te stör­re.

Det en­da som är osä­kert i fram­ti­den är vil­ken form KP ska kom­ma i, sä­ger han. Men än så länge vill lä­sar­na ha pap­pers­tid­ning­en och för­äld­rar­na är vil­li­ga att be­ta­la.

– Vi har in­te drab­bats av tid­nings­svac­kan el­ler tap­pat någ­ra lä­sa­re de se­nas­te åren. Så länge det är det öns­ka­de me­di­et kom­mer vi att fort­sät­ta. Det bi­drar ock­så li­te till att det är li­te ex­klu­sivt tror jag, när ba­ra ett av hund­ra brev kom­mer med i tid­ning­en.

Eri­ka Nek­ham/tt

FOTO: MAJA SUSLIN/TT ARKIV

Jubli­le­rar. Kam­rat­pos­ten har fun­nits i 125 år. Ge­nom åren har tid­ning­en gett barn bå­de in­for­ma­tion, un­der­håll­ning och tröst.

FOTO: KAM­RAT­POS­TEN

Förs­ta sex­spal­ten pub­li­ce­ra­des 1969.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.