Ban­ker­na tjä­nar mest på de svens­ka bolå­nen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Dyrt så in i Nor­den, sär­skilt i Sve­ri­ge.

Vinst­mar­gi­na­ler­na på bolån är re­kord­höga. Och en jäm­fö­rel­se med vå­ra grann­län­der vi­sar att ban­ker­na tar ut hög­re rän­tor av svens­ka lån­ta­ga­re.

Ny­li­gen kom Fi­nansin­spek­tio­nen med sin rap­port som vi­sa­de på att de svens­ka ban­ker­nas lön­sam­het från den allt vik­ti­ga­re bolå­ne­verk­sam­he­ten lig­ger på re­kord­höga ni­vå­er. Men hur ser det ut i and­ra län­der, får bo­stads­kö­par­na be­ta­la li­ka myc­ket där? Nej, bå­de Nor­dea och Dans­ke Bank har be­tyd­ligt hög­re ut­lå­nings­mar­gi­na­ler i Sve­ri­ge och Dan­mark än i Nor­ge och Fin­land, vi­sar en ge­nom­gång av ban­ker­nas län­der­re­do­vis­ning i de nor­dis­ka län­der­na.

Att Dan­mark i Nor­de­as re­do­vis­ning lig­ger hög­re än Sve­ri­ge häng­er san­no­likt ihop med en hög­re an­del kon­su­ment­kre­di­ter med som re­gel hög­re rän­ta än re­na bolån.

Ban­ker­na re­do­vi­sar li­te oli­ka men i grun­den syns ett möns­ter – in­tjä­ning­en på bolån är bäst i Sve­ri­ge. Om det råder inga tvi­vel, en­ligt ban­ka­na­ly­ti­kern Andre­as Hå­kans­son på Ex­a­ne BNP Pari­bas. Han var­nar dock för att dra allt­för långt­gång­na väx­lar på ban­ker­nas re­do­vis­ning som är snå­rig och in­te helt jäm­för­bar.

–Men det ger en bra in- di­ka­tion, sä­ger Hå­kans­son.

Det finns or­sa­ker till att mar­gi­na­ler­na är hög­re i Sve­ri­ge, en­ligt Hå­kans­son.

– I Sve­ri­ge har vi Eu­ro­pas högs­ta ka­pi­tal­krav på ban­ker­na, sä­ger han.

Jäm­fört med öv­ri­ga nor­dis­ka län­der mås­te ban­ker­na i den svens­ka verk­sam­he­ten hål­la en hög­re kas­sa­re­serv (en­ligt myn­dig­he­ter­nas reg­ler) på var­je lån. Och ska de då ha sam­ma av­kast­nings­krav till ägar­na i Sve­ri­ge som ut­om­lands, ja då mås­te de ta mer be­talt och där­med ha en hög­re bolå­ne­mar­gi­nal, en­ligt Andre­as Hå­kans­son.

Kri­ti­ker­na till den ana­ly­sen me­nar dock att peng­a­mäs­sigt mer väl­fyll­da ban­ker in­ne­bär läg­re risk, och där­med bor­de ägar­na ock­så kun­na nöja sig med läg­re av­kast­nings­krav. De kan ock­så lå­na bil­li­ga­re än fi­nan­si­ellt mer an­sträng­da ban­ker.

– Vi har höga ka­pi­tal­krav i Sve­ri­ge, hög­re än i and­ra län­der. Men det är ock­så så att svens­ka ban­ker går väl­digt bra. Att ha hår­da re­gle­ring­ar är ju ock­så nå­got som möj­lig­gör för ban­ker­na att skö­ta sin upp­lå­ning bil­li­ga­re än an­nars, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson. Ol­le Lind­ström/tt

FOTO: TT/ARKIV

Nor­de­as ord­fö­ran­de Björn Wahl­roos har mest att häm­ta på svens­ka bolån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.