Mot topp­häl­sa med Mos­ley

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Häl­so­jour­na­lis­ten Mi­chael Mos­ley är till­ba­ka med nya pro­gram där han sy­nar al­ter­na­tiv­me­di­cin och häl­sotren­der.

I en ny sä­song av ”Me­di­cin med Mos­ley” tit­tar den brit­tis­ke lä­ka­ren, jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren Mi­chael Mos­ley när­ma­re på oli­ka häl­so­rön, och hur ve­ten­skap­li­ga des­sa egent­li­gen är.

I ti­di­ga­re sä­song­er har han gett sin syn på hur man han­te­rar allt från fet­ma och kon­di­tion till stress och trä­ning. Den här gång­en un­der­söks vad som lig­ger bakom tid­ning­ar­nas bras­kan­de häl­so­ru­bri­ker. Kan ris­ken för can­cer verk­li­gen mins­ka om man äter gurk­me­ja? Har al­ter­na­ti­va te­ra­pi­me­to­der som aku­punk­tur och hyp­nos nå­gon som helst ver­kan? Till sin hjälp i hälso­djung­eln har Mos­ley ett team med lä­ka­re.

Själv lig­ger han bakom den upp­märk­sam­ma­de 5:2-di­e­ten som lan­se­ra­des i en Bbc-do­ku­men­tär 2012. Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Lin Lin Gin­z­berg/bbc

Lä­ka­ren Mi­chael Mos­ley är till­ba­ka med sin se­rie ”Me­di­cin med Mos­ley”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.