Jos­hua vil­le räd­da sin stad

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

En ton­år­skil­le blev ledare för stu­den­tak­ti­vis­ter som vill be­va­ra Hong­kongs själv­stän­dig­het. Do­ku­men­tä­ren ”Jos­hua mot su­per­mak­ten” hand­lar om Jos­hua Wong, som or­ga­ni­se­ra­de unga Hong­kong-bor i de­mon­stra­tio­ner när det ki­ne­sis­ka kom­mu­nist­par­ti­et bac­ka­de från sitt löf­te om au­to­no­mi till Hong­kong. Jos­hua var 14 år när han grun­da­de stu­den­tak­ti­vist­grup­pen Scho­la­rism. Un­der pro­tes­ter­na 2014 läm­na­de många ung­do­mar klass­rum­men för att oc­ku­pe­ra ga­tor­na. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.