27 me­ter ovan­för mar­ken på­går ar­be­tet med att by­ta ut klock­tor­net i Gri­me­tons kyr­ka, ett ar­be­te som är klart i höst.

TOTALRENOVERING: NY KYRKOKOSTYM EF­TER FUKTSKADOR

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Jennie Pers­son 010-471 50 26 ∙ jennie.pers­son@hn.se

Ef­ter ett års re­no­ve­rings­ar­be­te och en kost­nad på 11 mil­jo­ner står snart Gri­me­ton kyr­ka klar. Ett av job­ben som görs sker 27 me­ter ovan­för mark där kyrk­tor­net byts ut – men dit upp vå­gar sig in­te den höjd­räd­da kyr­ko­her­den.

Ett nytt koppar­torn, mer plats för ett fi­ka­rum och ett helt nytt vär­me­sy­stem. Det är en del av för­änd­ring­en som just nu på­går av Gri­me­tons kyr­ka. Or­sa­ken till re­no­ve­ring­en är bland an­nat att det upp­täck­tes fuktskador på ta­ket och då­lig luft in­ne i kyr­kan.

– Man har in­te hit­tat så myc­ket mö­gel i den om­fatt­ning­en som man trod­de från bör­jan. Men det var rost­ska­dor på ta­ket, då­lig ven­ti­la­tion och ett gam­malt vär­me­sy­stem, sä­ger vakt­mäs­ta­ren Bengt Gun­nars­son.

Det nya kyrk­tor­net kom­mer att kläs i kop­par­plåt och va­ra kon­stru­e­rad på det sätt att det in­te kom­mer in vat­ten i skar­var­na – till skill­nad mot det gam­la or­gi­nal­tor­net som är från 1919.

– Det nya tor­net ska hål­la sig själv i ett an­tal år och in­te be­hö­va så myc­ket un­der­håll, sä­ger Andreas

Pa­triks­son, kyr­ko­her­de i Him­le­da­lens för­sam­ling.

UN­DER HN:S BE­SÖK vi­sar kyr­ko­her­den och vakt­mäs­ta­ren runt i kyr­kan som just nu är en en­da stor rö­rig ar­bets­plats. Den då­li­ga ven­ti­la­tio­nen gjor­de att fle­ra tex­tili­er som präst­klä­der, mäss­ha­kar och ty­ger som häng­er vid pre­dik­sto­len ha­de ska­dats.

– Nu kon­ser­ve­ras tex­tili­er­na. Det in­ne­bär att man sprät­ter loss bro­de­ri­er, ren­gör och syr se­dan fast det igen, sä­ger Andreas Pa­triks­son.

Kyr­ko­re­no­ve­ring­en bör­ja­de i hös­tas och be­räk­nas va­ra klart strax ef­ter som­ma­ren. En­ligt Andreas Pa­triks­son kom­mer kost­na­den att lan­da på 11 mil­jo­ner kro­nor. Hälf­ten av ut­gif­ter­na täcks av stat­ligt bi­drag som är till för att be­va­ra kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den. Den and­ra hälf­ten har för­sam­ling­en be­ta­lat själv.

– Vi har peng­ar spa­rat se­dan gam­malt och vår kam­rer har va­rit bra på att sö­ka bi­drag, sä­ger Andreas Pa­triks­son. Hur på­ver­kar de här kost­na­der­na för­sam­ling­en?

– Det på­ver­kar bud­ge­ten på det sät­tet att vi går kraf­tigt mi­nus näs­ta år. Men det kom­mer in­te på­ver­ka per­so­nal, verk­sam­he­ten el­ler för­sam­lings­av­gif­ten. Men såklart att det kom­mer att mär­kas i ka­pi­ta­let, vår för­sam­lings­kas­sa.

NÄR DET ÄR dags att klätt­ra upp till kyr­ko­tor­net bac­kar kyr­ko­her­den.

– Nej nej, jag häng­er in­te med upp. Det där med höj­der är verk­li­gen in­te min grej, sä­ger Andreas Pa­triks­son.

Vakt­mäs­ta­ren Bengt Gun­nars­son har dä­re­mot inga pro­blem med att klätt­ra upp i ståltrap­pan som går ut­med en av kyr­kans yt­ter­väg­gar. Ef­ter en kor­ta­re klätt­ring är vi up­pe - 27 me­ter ovan­för mark. Det sto­ra koppar­tor­net göm­mer sig just nu un­der en in­häg­nad där även det för­gyll­da kor­set tro­nar. Ge­nom någ­ra öpp­ning­ar av­slö­jas en mag­ni­fik ut­sikt över ra­di­o­mas­tar, åk­rar och Gri­me­tons kyr­ko­gård. En vy som Bengt Gun­nars­son nju­ter av.

– Det är väl­digt fint här up­pe. Jag hop­pas att kyr­ko­be­sö­kar­na kom­mer upp­le­va re­no­ve­ring­en som någon­ting po­si­tivt och bra för he­la byg­den.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

EFTERLÄNGTAT. Vakt­mäs­ta­ren Bengt Gun­nars­son, som har job­bat i för­sam­ling­en se­dan 1999, gläds åt re­no­ve­ring­en av kyr­kan.

RÖRIGT. Vakt­mäs­ta­ren Bengt Gun­nars­son och kyr­ko­her­den Andreas Pa­triks­son in­ne i kyr­ko­rum­met som just nu är en

Bil­der: JO­NA­TAN BYLARS

en­da stor bygg­ar­bets­plats.

SER LJUST PÅ FRAM­TI­DEN. ”I dag sit­ter många män­ni­skor en­sam­ma hem­ma och där­för tror jag att kyr­kans ge­men­skap blir allt vik­ti­ga­re”, sä­ger kyr­ko­her­den Andreas Pa­triks­son.

UP­PE I LUF­TEN. Bengt Gun­nars­son vi­sar kyr­kans nya torn som kläs i kop­par­plåt. Kon­struk­tio­nen är byggd för att in­te släp­pa in vat­ten i skar­var­na.

GÖRS OM. Den me­del­ti­da kyr­kan får ett nytt ut­se­en­de sam­ti­digt som den görs om in­vän­digt. Ar­be­tet vän­tas va­ra klart strax ef­ter som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.