För­svun­nen man kan ha kid­nap­pats

BROTT: En man som ar­be­tar i Älv­se­red är spår­löst för­svun­nen se­dan 1 maj. För­svin­nan­det po­li­san­mäl­des da­gen där­på av man­nens fa­milj. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de män­ni­sko­rov.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Petter Tarenius 010-471 52 46 ∙ petter.tarenius@hn.se

På mor­go­nen den 1 maj läm­na­de en man sin fa­milj för att be­ge sig till jobbet i Älv­se­red. Se­dan dess är han spår­löst för­svun­nen. Po­li­sen miss­tän­ker nu att ett brott lig­ger bakom.

An­hö­ri­ga an­mäl­de man­nen som för­svun­nen re­dan da­gen ef­ter, den 2 maj.

Först när man­nens bil, en sil­ver­fär­gad Ford Mon­deo, åter­fanns i vid Gekås ho­tell Ul­la­red den 7 maj väx­la­de po­li­sen upp ut­red­ning­en.

– Vi miss­tän­ker nu att han har ut­satts för nå­gon form av brott. Vi är 10-15 po­li­ser som har job­bat med det­ta nu i ett par-tre vec­kor. Rubri­ce­ring­en är män­ni­sko­rov, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er på Hal­landspo­li­sens ro­tel för grova brott.

PO­LI­SEN HOP­PAS NU på all­män­he­tens hjälp med tips och iakt­ta­gel­ser. Man­nen, som är i 40-års­ål­dern, dri­ver ett fö­re­tag i Älv­se­red men bor på en an­nan ort.

– Vad jag för­står så har man tyckt sig ha haft go­da grun­der att tro att man­nen har av­vi­kit fri­vil­ligt. Men nu har nya upp­gif­ter gjort att vi in­te läng­re tror det, sä­ger Lars­gun­nar Per­ling­er. Var­för har mis­stan­kar­na om brott stärkts med ti­den?

– Ex­akt var­för vill jag in­te gå in på. Men först och främst så har vi svårt att tro att han har ve­lat läm­na sin fa­milj. Nu job­bar vi ut­i­från den mo­del­len och be­dö­mer att vi mås­te gå ut med det här, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er.

IAKT­TA­GEL­SER SOM GJORTS i Älv­se­red vid ti­den för för­svin­nan­det, el­ler even­tu­el­la upp­gif­ter om hur bi­len ham­na­de ut­an­för Gekås ho­tell, är av sär­skilt in­tres­se för po­li­sens ut­re­da­re. Bi­len stod par­ke­rad på par­ke­rings­plat­sen mel­lan ho­tel­let och bu­tiksked­jan Ne­ton­net. När el­ler hur bi­len par­ke­ra­des där vet in­te po­li­sen i dags­lä­get.

Ut­red­ning­en leds av in­ter­na­tio­nel­la åkla­gar­kam­ma­ren i Gö­te­borg som ar­be­tar nä­ra grova brott i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.