Tvåå­kers IF ha­de chan­sen att ryc­ka i top­pen av di­vi­sion 2 väst­ra – men la­get tog den in­te. Dal­storp IF blev förs­ta lag att be­seg­ra serieledaren.

Ett kri­gan­de och fram­för allt ef­fek­tivt Dal­storp blev förs­ta lag att be­seg­ra Tvåå­kers IF på Övre­vi IP i år.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Me­dan ett lätt regn föll över id­rotts­plat­sen lom­ma­de spe­lar­na av pla­nen och i Dal­storp-läg­ret jubla­des det högt. I Tvåå­kers IF var det tyst – och mest be­svi­kel­se.

– Vi kom ut i and­ra halv­le­ken och spe­la­de den bäs­ta fot­bol­len i år. Vi har tre, fy­ra jät­te­lä­gen där vi kan stänga mat­chen. Sen gör de två mål, trots att de har knappt två lä­gen, sa Er­ik Fer­man.

1-2 på re­sultat­tav­lan lys­te rött. Och där­med blev Dal­storp förs­ta gäng att vin­na över Tvåå­kers IF i se­ri­en. Hallän­ning­ar­na bom­ma­de ock­så chan­sen att ryc­ka i top­pen då man stod på sam­ma po­äng som Sä­ve­da­len (19) in­för mat­chen.

– Se­ri­en är lång och det kom­mer all­tid nå­gon för­lust – även fast mål­sätt­ning­en all­tid är att vin­na, sa Er­ik Fer­man.

GE­NOM TILLFÄLLIGE lag­kap­te­nen (Emil Zan­der var upp­ta­gen av jobb i Stock­holm) Oli­ver Ne­da­novskis su­ve­rä­na nick­mål på en ti­dig hör­na fick Tvåå­ker en bra start. Det bru­kar va­ra en nyc­kel­fak­tor mot ett in­spi­ra­tions­lag som Dal­storp.

Men i and­ra halv­lek vän­de allt till gäs­ter­nas fa­vör.

På knap­pa tolv mi­nu­ter var det plöts­ligt Dal­storp som satt i fö­rar­sä­tet myc­ket tack va­re glöd­he­te två­måls­skyt­ten Er­ik Ax­engren.

VID KVITTERINGEN SPRANG han på dju­pet bakom Fred­rik Haags rygg och stack fram en fot på en bak­åt­pass­ning. Mot­läg­get med mål­vak­ten Jo­a­kim Dahl­berg gick i nät.

– Jag får ta på mig det. Haag gör en bra pass­ning, det är ba­ra mitt fel och de får ju luft un­der ving­ar­na av 1-1, sa Jo­a­kim Dahl­berg.

And­ra må­let var ett snyggt an­fall

där Ax­engren högg som en kob­ra på bort­re stol­pen och skjut­sa­de upp bol­len i nät­ta­ket. Ex­tremt tungt för Tvåå­ker som innan haft bra chan­ser sig­ne­ra­de Al­bin Win­bo samt det ka­non­lä­ge som Er­ik Fer­man fick ef­ter en upp­rull­ning från väns­ter till hö­ger. Skot­tet viss­la­de tätt ut­an­för.

– Det är in­te of­ta jag får så­da­na lä­gen. Den ska sit­ta där, det är för då­ligt, sa Er­ik och fort­sat­te:

– Ha­de vi gjort ett and­ra mål där så ha­de de ald­rig vänt mat­chen.

MAT­TI­AS LIND­STRÖM VAR sam­lad ef­ter noll­po­äng­a­ren.

– Förs­ta 20 mi­nu­ter­na var vi rik­tigt bra, jag tyc­ker ock­så vi spe­lar bra i and­ra halv­lek, trots två in­släpp­ta. Men hur man vri­der och vän­der på det så är det än­då tre för­lo­ra­de po­äng, sa Tvåå­ker­strä­na­ren.

Att förs­ta smäl­len på hem­ma­plan var ett fak­tum la man in­te nå­gon stör­re vikt vid.

– Förs­ta och en­da. Vi spe­lar en okej fot­boll, men de är ef­fek­ti­va. Vi är in­te det. Så en­kelt är det. Det är ba­ra att bi­ta ihop, sa Jo­a­kim Dahl­berg. Lind­ström av­slu­ta­de: – Man vill ald­rig för­lo­ra. Se­dan om det kom­mer hem­ma el­ler bor­ta är ovik­tigt. Det är vad man gör av för­lus­ter­na som är hu­vud­sa­ken.

DEPPIGT I TVÅÅ­KER. Dal­storp fi­rar ett av si­na två mål i den and­ra halv­le­ken, vil­ket tog knäc­ken på serieledaren. Al­bin Win­bo var en av de i Tvåå­ker som ha­de

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

chan­sen att gö­ra mål, men han mis­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.