Näs­ta år flag­gas det, men Sve­ri­ges stöd till ve­te­ra­ner­na läm­nar fort­fa­ran­de en hel del att öns­ka.

VETERANDAGEN. Sve­ri­ges stöd och upp­skatt­ning till ve­te­ra­ner­na läm­nar fort­fa­ran­de en hel del att öns­ka.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Hal­des­ten

LE­DA­RE 30/5. Egent­li­gen bor­de det re­dan va­ra en själv­klar­het, att flag­gor his­sa­des lan­det runt för att hed­ra och min­nas vå­ra ve­te­ra­ner. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har dra­git ut på frå­gan, så all­män flagg­dag blir det först näs­ta år. Det­ta dröjs­mål är ta­lan­de för svensk ve­te­ran­po­li­tik – men ock­så för det svens­ka in­tres­set för ve­te­ra­ner­na. Den me­di­a­la be­vak­ning­en är sorg­ligt be­grän­sad.

”Många som kom hem möt­tes av miss­tänk­sam­het och fick in­te det stöd de för­tjä­na­de. Så får det in­te fun­ge­ra.” Så skri­ver Pe­ter Hul­tqvist i en de­battar­ti­kel i Af­ton­bla­det på veterandagen – som fick stats­cer­mo­ni­ell sta­tus och fi­rats den 29 maj se­dan 2011.

I ÅR STÅR FN:S all­ra förs­ta väp­na­de in­sats, som av­slu­ta­des för fem­tio år se­dan, i sär­skilt fo­kus. Att de sol­da­ter som tjänst­gjor­de i Su­ez och Ga­za – varav vis­sa vid Camp Fal­ken­berg – var de förs­ta att mär­ka av bris­ten på ge­nom­tänkt mot­ta­gan­de vid hem­koms­ten är in­te svårt att räk­na ut. För sex­tio år se­dan, då in­sat­sen in­led­des, var kris­sam­tal el­ler an­svars­ta­gan­de för hem­vän­dar­na ing­et som ex­i­ste­ra­de.

– Vi kom­mer ald­rig att få ve­ta hur många av vå­ra kam­ra­ter i de förs­ta ba­tal­jo­ner­na som fick be­svär ef­ter Fn-tjäns­ten, sa­de Ga­za-ve­te­ra­nen Ol­le Bren­ni­us i en in­ter­vju i Sörm­lands ny­he­ter för två år se­dan.

SÅ HAR DET länge fort­satt. Nu­me­ra finns ett lagstad­gat upp­följ­nings­an­svar. Men fy­siskt ska­da­de sol­da­ter be­rät­tar om svå­rig­he­ter­na att få sam­häl­lets hjälp med och för si­na han­di­kapp, and­ra vitt­nar om psy­kisk ohäl­sa. Okun­ska­pen kring de post­trau­ma­tis­ka stres­syndrom (PTSD) som kan drab­ba ve­te­ra­ner är fort­fa­ran­de ut­bredd. Trots att di­a­gno­sen vid det här la­get är väl eta­ble­rad, kan det bris­ta i be­hand­ling och för­stå­el­se, så­väl inom vår­den som hos den ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­ren. Mör­ker­ta­len kring hur många svens­ka sol­da­ter som drab­bats av PTSD är fort­fa­ran­de sto­ra.

UN­DER ALLIANSREGERINGEN in­led­des en för­bätt­rings­pro­cess. En mer rim­lig och vär­dig ve­te­ran­po­li­tik kom upp på den po­li­tis­ka agen­dan. Al­li­ans­par­ti­er­na har ock­så va­rit dri­van­de för in­rät­tan­de av det Ve­te­ran­cent­rum som ska slå upp por­tar­na den 1 ju­li i år.

Syf­tet är att ska­pa ett kom­pe­tens­cent­rum som skall ta ini­ti­a­tiv till forsk­ning, fö­ra sta­tistik, ut­veck­la myn­dig­he­tens ve­te­ran- och an­hö­rig­ar­be­te samt dess­utom bi­dra till att ge ve­te­ra­ner­na det er­kän­nan­de de för­tjä­nar.

ATT DES­SA, OF­TA myc­ket unga män och kvin­nor som med li­vet som in­sats ta­git sig an svå­ra upp­drag för fred och sä­ker­het, in­te fått mer uppmärksamhet och upp­skatt­ning är en skam för Sve­ri­ge. Sär­skilt il­la ska­ver det mot bak­grund av att de­ras vil­ja att gö­ra skill­nad med­ve­tet ut­nytt­jats i ett po­li­tiskt spel, som när re­ge­ring­en an­vän­de in­sat­sen i Ma­li som språng­brä­da för en plats i sä­ker­hets­rå­det.

MA­LI ÄR EN av de blo­di­gas­te in­sat­ser­na i FN:S histo­ria. Trots att po­li­ti­ker­na mås­te va­ra med­vet­na om svå­rig­he­ter­na, ris­ker­na och ter­ror­ho­tet har de svens­ka sol­da­ter­na på plats gång på gång tving­ats slå larm om att de in­te får den ut­rust­ning de be­hö­ver. I många fall har de sett sig tving­a­de att kom­plet­te­ra med eg­na käng­or, väs­tar med me­ra som är bätt­re an­pas­sa­de för kli­mat och för­ut­sätt­ning­ar.

NÄS­TA ÅR ÄR veterandagen änt­li­gen all­män flagg­dag. Måt­te det be­ty­da ett lyft in­te ba­ra för ve­te­ran­po­li­ti­ken ut­an ock­så för in­tres­set veterandagen. Att ex­em­pel­vis SVT Fo­rum sän­der film från ve­te­ran­da­gens höjd­punk­ter i stäl­let för ut­val­da tal från en re­dan av­kla­rad par­ti­kon­gress vo­re väl in­te för myc­ket be­gärt? I syn­ner­het som många av de ve­te­ra­ner som hyl­las kans­ke in­te är pig­ga och ras­ka nog att ta sig till hu­vud­sta­den.

Bild: AN­DERS WIKLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.