90-åring fast för mord­för­sök

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Den äld­re man­nen greps i sin bo­stad i Var­bergs kom­mun ti­digt på fre­da­gen. På mån­da­gen häk­ta­des han på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord­för­sök.

På mån­da­gen häk­ta­des en äld­re man i Var­bergs kom­mun på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord­för­sök. Åkla­ga­re och ad­vo­kat är för­teg­na kring om­stän­dig­he­ter­na.

Det rå­der just nu loc­ket på om de­tal­jer kring fal­let. Var­ken ad­vo­kat el­ler åkla­ga­re vill ytt­ra sig i ären­det, men klart är att po­li­sen grep man­nen, som är 90 år, på hans bo­stads­a­dress i Var­bergs kom­mun ti­digt på fre­dags­mor­go­nen. Han an­hölls någ­ra tim­mar se­na­re.

– I nu­lä­get vill jag in­te sä­ga nå­got. Det är så­pass nytt och jag hål­ler själv på att sät­ta mig in i det, sa­de åkla­ga­re Ann-christin Claes­son innan fal­let togs upp för häkt­nings­för­hand­ling.

UN­DER MÅN­DA­GENS häkt­nings­för­hand­ling i Var­bergs tings­rätt häk­ta­des man­nen på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för för­sök till mord. Det miss­tänk­ta brot­tet ska ha skett nat­ten till fre­da­gen el­ler ti­dig fre­dags­mor­gon. Det rör sig om ett of­fer. Vad man­nen har för re­la­tion till mål­sä­gan­den är i nu­lä­get oklart. Även even­tu­el­la mo­tiv till det miss­tänk­ta mord­för­sö­ket är okänt. I sam­band med häkt­nings­för­hand­ling­en var det fort­satt loc­ket på.

– Jag vill in­te ut­ta­la mig om fal­let i nu­lä­get på grund av för­un­der­sök­nings­sek­re­tess, sä­ger ad­vo­kat Mag­nus Claus­son.

90-ÅRING­EN ER­KÄN­NER ATT han har för­sökt att dö­da mål­sä­gan­de. Tings­rät­ten mo­ti­ve­rar häkt­ning­en med att det finns risk för att han av­vi­ker, un­dan­rö­jer be­vis el­ler fort­sät­ter sin brotts­li­ga verk­sam­het. Han be­fin­ner sig för när­va­ran­de un­der psy­ki­a­trisk tvångs­vård där han san­no­likt kom­mer fortsätta vår­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.