”Hur är det möj­ligt att behandla svårt trau­ma­ti­se­ra­de män­ni­skor som bo­skap?”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

VAR­BERG. Öp­pet brev till Mi­gra­tions­ver­ket!

Na­vet är en ide­ell för­e­ning, ska­pad 1 ju­li 2016 av fem ener­gis­ka, re­sul­tatin­rik­ta­de pen­sio­ne­ra­de kvin­nor. Vi upp­lev­de, att ti­den från tan­ke till hand­ling i de sto­ra or­ga­ni­sa­tio­ner­na var all­de­les för lång. Syf­tet var att ska­pa en me­nings­full var­dag för asyl­sö­kan­de och ny­an­län­da, bo­en­de på asyl­bo­en­den i Var­bergs kom­mun.

VERK­SAM­HE­TEN BEDRIVS idag i en 170 kvadrat­me­ter stor käl­lar­lo­kal, där ny­an­län­da och Var­bergs­bor möts för att de­la in­tres­sen och öka kun­ska­pen om varand­ras kul­tu­rer. Se­dan star­ten har verk­sam­he­ten ökat ex­plo­sions­ar­tat. Vå­ra vik­ti­gas­te ak­ti­vi­te­ter har va­rit:

1. In­di­vi­du­ell språk­un­der­vis­ning på al­la ni­vå­er. Ett stort an­tal fri­vil­li­ga un­der­vi­sar re­gel­bun­det. Älds­ta lä­ra­ren är 93 år med yngs­ta ele­ven 22 år! Star­ka, kär­leks­ful­la vän­skaps­band har knu­tits.

2. De­mo­kra­ti­ut­bild­ning – mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, in­ter­re­li­gi­o­si­tet, den nya mans­rol­len, kvin­nors rät­tig­he­ter. Upp­läg­get är en di­a­log mel­lan lä­ra­re och del­ta­ga­re. Re­pre­sen­tan­ter för fö­re­tag i Var­berg har del­ta­git till­sam­mans med de ny­an­län­da. Språk­stöd har fun­nits till­gäng­lig.

3. Cy­kel­kur­ser för kvin­nor – suc­cé!

4. Si­m­un­der­vis­ning – ge­men­sam för män och kvin­nor. Al­la del­ta­ga­re har lärt sig sim­ma.

5. Kul­tur­vand­ring­ar run­tom i Var­berg.

6. Cy­kel­re­pa­ra­tio­ner i den be­fint­li­ga cy­kel­verk­sta­den.

7. Qi­gong, ak­va­rell­kur­ser, bo­nads­mål­ning med mo­tiv från hem­län­der­na är and­ra ak­ti­vi­te­ter.

VIKTIGAST I VÅR verk­sam­het är: Ett an­tal vär­dar, män och kvin­nor finns på plats för att lyss­na, stöd­ja, trös­ta, hjäl­pa till med kon­tak­ter till myn­dig­he­ter, sti­mu­le­ra till fram­tids­tro för de ny­an­län­da och ge dem ener­gi. Vik­ti­gas­te mö­tes­plat­sen på Na­vet är kö­ket, där al­la möts, skrat­tar, grå­ter och ta­lar svens­ka. Ge­nom gå­vor från en­ga­ge­ra­de män­ni­skor finns all­tid nå­got att äta. Det finns en hem­käns­la på Na­vet, där trygg­het rå­der.

Cir­ka 20 per­so­ner be­sö­ker Na­vet var­je dag. Öp­pet­ti­der är mån­dag till fre­dag 12-16.

Många vän­skaps­band knyts mel­lan de ny­an­län­da. Vi är myc­ket no­ga med att al­la re­spek­te­rar varand­ra oav­sett religion och ur­sprung. Många har slus­sats ut i sam­häl­let. De är väl eta­ble­ra­de i Var­bergs kom­mun och kän­ner sig hem­ma här.

Så kom­mer det be­sked, som al­la bä­vat för: de skall al­la flytta från da­gens asyl­bo­en­de. Vi får re­da på det via den lo­ka­la tid­ning­en. Choc­ken är stor bland de drab­ba­de, li­kaså oviss­he­ten. Vart ska vi och när? Nu, när de­pres­sio­ner, apa­ti, sömn­lös­het, oro och räds­la bli­vit han­ter­ba­ra, slits allt sön­der och pa­ni­ken bre­der ut sig.

VI I NA­VET und­rar hur det är möj­ligt att behandla svårt trau­ma­ti­se­ra­de män­ni­skor som bo­skap ut­an käns­lor. Vi kän­ner oss makt­lö­sa och oför­mög­na att inge vå­ra nya vän­ner nå­got hopp. Allt vi byggt upp till­sam­mans på all­de­les ide­ell grund slås sön­der.

Vi vet att vårt en­ga­ge­mang har be­tytt myc­ket för vå­ra ny­an­län­da, gett dem styr­ka, iden­ti­tet och män­ni­sko­vär­de.

Med vän­lig häls­ning: För­e­ning­en Na­vets sty­rel­se

Ingri Svenungs­son Johan Bernd­ts­son Gud­run Hå­kans­son Ah­mad al Musta­fa Bir­git Nilsson Le­o­nor Ny­ström El­ke Tex­tor

Bild: ERI­KA ARNADOTTIR/ARKIV

NA­VET. Qi­gong är en av ak­ti­vi­te­ter­na som ny­an­län­da och Var­bergs­bor har kun­nat del­ta i och på så sätt mö­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.