Lå­ga lö­ner ris­ke­rar ge per­so­nal­brist

Vård­lö­ner­na sti­ger men de re­gi­o­na­la skill­na­der­na är sto­ra

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Vård­lö­ner­na sti­ger, men skill­na­der­na re­gi­o­nalt är sto­ra. Nu krä­ver fac­ket lös­ning­ar från po­li­tiskt håll.

Barn­mors­kors lö­ne­lyft skil­jer sig stort över lan­det. I Sö­der­man­land fick barn­mors­kor ett påslag på 7,7 pro­cent – jäm­fört med 1,6 på Got­land.

– Ris­ken om ök­ning­ar ute­blir är na­tur­ligt­vis att barn­mors­kor slu­tar, sä­ger Mia Ahl­berg, ord­fö­ran­de för Barn­mors­ke­för­bun­det.

De in­di­vi­du­el­la vård­lö­ner­na i lands­ting och kom­mu­ner öka­de un­der fjol­å­ret med 3,7 pro­cent – mer än det så kal­la­de in­du­stri­mär­ket på 2,2 pro­cent. Störst var lö­ne­lyf­tet för rönt­gen­sjuk­skö­ters­kor i Sörm­land, som fått he­la 9,2 pro­cent mer vil­ket mot­sva­rar 2 900 kro­nor, en­ligt Vård­för­bun­dets lö­nesta­tistik för 2016.

Ock­så barn­mors­kor fick på si­na håll re­jält höjd lön, me­dan lö­ne­lä­get sac­ka­de ef­ter be­tyd­ligt på and­ra håll.

–Ty­värr har vi in­te nått fram till att det är kom­pe­tens och er­fa­ren­het som styr lö­nen, ut­an det är fort­fa­ran­de till­gång och ef­ter­frå­gan. På ex­em­pel­vis Got­land är det svå­ra­re att by­ta ar­bets­gi­va­re och du kan in­te kon­kur­re­ra med dig själv för det finns ba­ra ett sjuk­hus, sä­ger Mia Ahl­berg.

För barn­mors­kor är det, pre­cis som på många and­ra om­rå­den inom vår­den, på si­na håll ont om per­so­nal. Lö­nen på­ver­kar myc­ket, men in­te allt, en­ligt Barn­mors­ke­för­bun­det.

– I stor­stä­der­na pra­tar man in­te om lön läng­re, man pra­tar om ar­bets­mil­jö och tid för åter­hämt­ning. När man nu läg­ger på en mas­sa bonu­sar in­för som­ma­ren tac­kar många nej till det ef­tersom peng­ar­na in­te läng­re är främs­ta driv­kraf­ten, sä­ger Mia Ahl­berg.

Ris­ken om ök­ning­ar ute­blir är att fler barn­mors­kor trött­nar på yr­ket och sö­ker sig vi­da­re.

– Det finns fle­ra in­di­ka­tio­ner på att det är en gans­ka gång­bar ut­bild­ning även inom and­ra om­rå­den, sä­ger Mia Ahl­berg.

Skill­na­der­na är sto­ra även inom and­ra yr­kes­grup­per och Vård­för­bun­det är – trots att ök­ning­en lan­dar över in­du­stri­mär­ket – in­te nöjt.

– Lö­ne­ni­vån i för­hål­lan­de till det vi bi­drar med står in­te i pa­ri­tet, sä­ger Vård­för­bun­dets vice ord­fö­ran­de Johan Lars­son.

Han jäm­för med till ex­em­pel ci­vilin­gen­jö­rer som un­der sitt yr­kes­liv har 31 pro­cent mer i brut­to­lön än en barn­mors­ka, trots jäm­för­bar ut­bild­ningsni­vå. För­bun­det krä­ver nu lös­ning­ar från po­li­tiskt håll.

–Det går helt en­kelt för sak­ta. Vår störs­ta ar­bets­gi­var­part är kom­mu­ner och lands­ting som styrs av po­li­ti­ker, och de be­hö­ver gö­ra någon­ting åt det här, sä­ger Johan Lars­son.

Mia Ahl­berg ef­ter­ly­ser tyd­li­ga lö­neste­gar där er­fa­ren­het och kom­pe­tens kopp­las till lön.

– Det mås­te fin­nas en klar lö­neskill­nad från att man är ny­fär­dig tills man går i pen­sion. Det lö­ne­span­net är i dag på många stäl­len 10 000 kro­nor. Det in­ne­bär att du kan va­ra fär­dig barn­mors­ka när du är 28 och när du är 65 har du ökat 10 000 kro­nor. Det kom­mer in­te att hål­la i fram­ti­den, sä­ger hon.

An­ja Haglund/tt Katri Art­ta Svarfvar/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.