Gör upp om kon­tan­ter

Hallands Nyheter - - Ledare - JOHAN ÖRJES Cen­ter­pres­sens nny­hets­by­rå

Sista ju­ni är det för sent. Då gäl­ler in­te läng­re de gam­la myn­ten och sed­lar­na. Al­la gam­la en­kro­nor och fem­kro­nor som lig­ger i lå­dor, bur­kar och byx­fic­kor går in­te läng­re att hand­la för. In­te hel­ler du­ger det att kom­ma med en av de gam­la tvåkro­nor­na, om nu nå­gon skul­le ha en så­dan lig­gan­de. Även sed­lar upp­hör att gäl­la – vi får sä­ga far­väl till de gam­la hund­ra­lap­par­na och fem­hund­ra­sed­lar­na. De går in­te läng­re att hand­la med.

Peng­a­by­tet har satt fing­ret på en allt mer ef­ter­satt del av den svens­ka ekonomiska in­fra­struk­tu­ren, näm­li­gen möj­lig­he­ten att bli av med peng­ar. Idag finns det bra lös­ning­ar för den som vill hand­la ut­an att ta ut kon­tan­ter, med oli­ka kort och elektro­nis­ka be­tal­nings­me­to­der. Men för den som tar emot kon­tan­ter som be­tal­ning är det desto svå­ra­re. Det finns ing­en app som kan om­vand­la sed­lar och mynt i han­den till fi­na till­go­do­ha­van­den på ban­ken. Om det finns nå­gon bank i när­he­ten är det in­te sä­kert att den tar emot kon­tan­ter, och gör den det finns ris­ken att de krä­ver be­talt för att sät­ta in peng­ar!

Ett al­ter­na­tiv, som Riks­ban­ken till och med har re­kom­men­de­rat, är att hand­la upp myn­ten. Men det är in­te ens sä­kert att bu­ti­ken är be­redd att ta emot dina peng­ar – nu i sam­band med by­tet av mynt är det många bu­ti­ker som in­te tar emot mer än 25 mynt åt gång­en. Även om man som kund na­tur­ligt­vis kan ob­stru­e­ra och de­la upp in­kö­pen i fle­ra om­gång­ar, är det­ta ett tec­ken på att det in­te finns ett fun­ge­ran­de sy­stem för att han­te­ra kon­tan­ter i vårt sam­häl­le.

DET ÄR OCK­SÅ ett pro­blem i prak­ti­ken, för den som ska töm­ma sin mynt­burk el­ler skol­klas­sen som ord­nat ett di­sco för att få in peng­ar till en skol­re­sa.

Cen­ter­par­ti­ets eko­no­misk-po­li­tis­ka ta­les­per­son Emil Käll­ström krä­ver att det ska bli enkla­re och bil­li­ga­re för med­bor­gar­na att bli av med si­na kon­tan­ter. En­ligt en ar­ti­kel i Da­gens Ny­he­ter ver­kar det ock­så som om han får stöd från fle­ra riks­dags­par­ti­er om att frå­gan bör han­te­ras snabbt. Det är helt rätt – det­ta mås­te par­ti­er­na gö­ra upp om och krä­va att re­ge­ring­en pre­sen­te­rar en fun­ge­ran­de lös­ning.

Det är bra att par­ti­er­na är över­ens om må­let, men det är ock­så vik­tigt att det blir en bra lös­ning. Det får in­te bli en lös­ning som stäl­ler krav som i prak­ti­ken in­ne­bär att till ex­em­pel lo­ka­la bank­kon­tor blir olön­sam­ma och där­med ris­ke­rar att läg­gas ned.

Ti­den med sed­lar och mynt som be­tal­nings­me­del är på väg att ta slut. Om ett de­cen­ni­um kom­mer det knap­past att ske någ­ra trans­ak­tio­ner med den­na typ av fy­sis­ka be­tal­nings­me­del. I grun­den är det en po­si­tiv ut­veck­ling, men än­nu är vi in­te fram­me vid det helt kon­tant­fria sam­häl­let. Så länge vi in­te har nått dit mås­te ock­så sta­ten ga­ran­te­ra att vi har möj­lig­het bå­de att ta ut och sät­ta in kon­tan­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.