PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

Det sär­be­hand­lar en grupp och ur­hol­kar dä­re­mot den li­ka­be­hand­ling som med­bor­ga­re och asyl­sö­kan­de har rätt till. Det sä­ger ing­et om skydds­be­hov. De grö­na ger sig­na­ler till göm­da av­vi­sa­de som in­te kom­mer att kom­ma upp­nås och par­ti­et un­der­mi­ne­rar för­tro­en­det för Mi­gra­tions­verk och mi­gra­tions­dom­sto­lar. Ba­ro­me­tern (M )

Att stå upp för höga ide­al an­gå­en­de fred i all­män­het och flyk­ting­ar i syn­ner­het, är en del av MP:S själ, som suc­ces­sivt har malts sön­der un­der ti­den på Ro­sen­bad. Där­för är grund­frå­gan un­der kon­gres­sen in­te vil­ket par­ti MP är i dag. Ut­an vil­ket par­ti de grö­na ska va­ra i fram­ti­den.

Katri­ne­holms Ku­ri­ren (lib)

Skat­te­sub­ven­tio­ne­rad egen­tid är in­te vad Sve­ri­ge be­hö­ver. Ut­an det gäl­ler att få fler i ar­be­te med me­nings­fyll­da ar­bets­upp­gif­ter för då kom­mer fär­re att kän­na sig miss­nöj­da och stres­sa­de på jobbet.

Ne­ri­kes Al­le­han­da (lib)

Även om det i prak­ti­ken in­te blir myc­ket av många grö­na på­hitt, på­ver­kar det all­män­he­tens bild av re­ge­ring­en. Då ta­lar vi om myc­ket bre­da­re väl­jar­grup­per, som myc­ket väl kan över­vä­ga and­ra al­ter­na­tiv än So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i den stund Miljöpartiet åter­upp­står i ny­gam­mal grön­fun­da­men­ta­lis­tisk tapp­ning.

Norr­kö­pings Tid­ning­ar (M)

Men par­ti­ets pro­fil kan nog gö­ras tyd­li­ga­re ut­an­för re­ge­ring­en året fram till va­let. Det gäl­ler för MP att und­vi­ka un­der­gång­en i form av att åka ur riks­da­gen.

Syd­östran (S)

Det är dags att slo­pa lås­ning­ar­na i svensk politik och bör­ja ta an­svar för att des­sa ele­ver in­te re­dan i unga år blir döm­da till ett liv i ut­an­för­skap.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

Det mås­te fin­nas fun­ge­ran­de svensk­un­der­vis­ning. Yr­kes­ut­bild­ning­ar­na mås­te stär­kas. Det mås­te bli lät­ta­re att star­ta ett eget fö­re­tag. Och det mås­te bli bå­de bil­li­ga­re och enkla­re att an­stäl­la nå­gon. Snabbspå­ren är en bra bonus som kan gö­ra vägen till jobb li­te kor­ta­re för fle­ra grup­per. Men de kan in­te va­ra ett flagg­skepp.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.