Läx­or, var­för finns de?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKO­LA. Jag har ald­rig fat­tat gre­jen med läx­or. Vis­sa lä­ra­re är emot läx­or och and­ra är för. Jag själv är emot.

Jag och många and­ra kän­ner stress samt press över sko­lan och det blir in­te di­rekt bätt­re av läx­or. Vi ska all­tid för­sö­ka pre­ste­ra så bra som möj­ligt och jäm­fö­ra med and­ra samt kun­skaps­kra­ven i oli­ka äm­nen.

JAG SOM ALL­TID har ex­trem hu­vud­värk vill helst in­te läg­ga 1-2 tim­mar var­je dag när jag kom­mer hem till att plug­ga. Det vill ing­en an­nan hel­ler för den de­len, jag och många and­ra har ak­ti­vi­te­ter ef­ter sko­lan och har in­te all­tid tid el­ler ork till att plug­ga. Det finns hel­ler inga stu­di­er som ty­der på att ele­ver lär sig mer på att ha läx­or. Som­li­ga fors­ka­re har även häv­dat att läx­or in­te läng­re be­hövs i da­gens sko­la, och det finns sko­lor som har av­skaf­fat läx­or.

VISST ATT LÄX­OR är för att re­pe­te­ra det vi job­bat med i sko­lan och det vi in­te hun­nit med. Jag kan ju fat­ta att vi får läx­or om vi in­te hun­nit med allt på lek­tio­nen. Jag kan ock­så för­stå att vi kans­ke mås­te plug­ga på glo­sor och in­för prov.

Men var­för in­te ha läx­hjälp till dem som in­te hun­nit med allt el­ler för­sö­ka ska­pa en lug­na­re mil­jö i sko­lan som pas­sar al­la och är lätt att kon­cen­tre­ra sig i och gör att vi hin­ner med mer i sko­lan. Då kan vi ock­så få ha vår fri­tid till att rö­ra på oss och vi­la så att vi kan kon­cen­tre­ra oss bätt­re näs­ta dag i sko­lan.

Till er lä­ra­re som är för läx­or vill jag sä­ga, att en av or­sa­ker­na till att vis­sa får säm­re be­tyg och har svå­ra­re i sko­lan kans­ke är just att det all­tid läggs så myc­ket press på oss. Där­för tyc­ker jag att vi ska ha mind­re läx­or, och jag vet att många ele­ver från många sko­lor står bakom mitt för­slag.

Hil­ma Eriksson

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

LÄX­OR. Jag och många and­ra kän­ner stress samt press över sko­lan och det blir in­te di­rekt bätt­re av läx­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.