John bor­de kun­na få sin spe­ci­al­dräkt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Cp-ska­da­de Johns dräkt be­kostas in­te” (20/5).

VAR­BERG. Åte­ri­gen får vi ve­ta hur oänd­ligt lång­samt kvar­nar­na kan ma­la då det gäl­ler hjälp som be­hövs – in­te om ett år ut­an NU. Lä­ser om lil­le John som be­hö­ver sin spe­ci­al­dress för att få hjälp att rö­ra sig, kans­ke in­te li­ka myc­ket som fris­ka barn men så myc­ket det ba­ra går och få ett så nor­malt liv han kan. ”In­fö­ran­de­pro­cess på ett pa­ti­ent­sä­kert sätt”, ja­visst, det är bra. Det kan ”kans­ke ta ett år”, in­te bra. Bud­getök­ning­en är tyd­li­gen po­li­ti­ker­na re­dan nu po­si­ti­va till, jät­te­bra!

Det ta­las om evi­dens­ba­se­ring. Men nu är det ju så att det­ta in­te är nå­got som än­nu in­te prö­vats, i and­ra lands­ting finns dräk­ten – och be­ta­las av des­sa!

När man kan skic­ka per­so­nal till an­nat land för många, många tu­sen kro­nor för att tit­ta på hur man be­dri­ver sjukvård där för att se­dan kun­na ta ef­ter här – var­för kan man in­te di­rekt skic­ka ett par per­so­ner till ett lands­ting i vårt eget land för en be­tyd­ligt mind­re sum­ma för att se och lä­ra – och be­stäl­la di­rekt?! Evi­dens­ba­se­ring­en är ju re­dan gjord även om den in­te gjorts i Hal­land! De som får upp­dra­get ska väl kun­na li­ta på si­na eg­na ögons vitt­nes­börd. Fun­ge­rar det där, så fun­ge­rar det här!

Lil­le John, jag hop­pas av allt mitt hjär­ta att din dräkt kom­mer så fort så det ba­ra ry­ker om det!

UR HN 20/5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.