P-pro­blem även med p-au­to­mat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”En P-ski­va för myc­ket” (23/5).

VAR­BERG. Det är in­te ba­ra i Var­berg som bö­ter ges för två par­ke­rings­kvit­ton, i ar­ti­keln gäll­de det P-ski­vor.

För någ­ra år se­dan be­sök­te två av mi­na vä­nin­nor och jag Gö­te­borg. Vi par­ke­ra­de och min vä­nin­na som kör­de la­de par­ke­rings­kvit­tot väl syn­ligt på in­stru­ment­brä­det. När vi kom tillbaka ha­de hon par­ke­rings­bö­ter. Hon ring­de par­ke­rings­kon­to­ret och för­kla­ra­de. De trod­de hen­ne in­te. Hon väg­ra­de betala.

Det he­la slu­ta­de med Tings­rät­ten. Hon blev åta­lad och min vä­nin­na och jag ställ­de upp som vitt­nen. Vi trod­de na­tur­ligt­vis att allt var klart med det­ta. Men vi ha­de fel, vi för­lo­ra­de!

Ett te­le­fon­sam­tal till par­ke­rings­vak­ten, som in­te ens ha­de in­fun­nit sig, av­gjor­de det he­la. Vi ha­de sett att hon la­de kvit­tot på in­stru­ment­brä­det, men vi ha­de in­te läst det och kun­de in­te re­do­gö­ra för in­ne­hål­let. Åkla­ga­ren till och med ral­je­ra­de och frågade hur stor lap­pen var och om vi över­hu­vud­ta­get viss­te att det var ett kvit­to. Fe­let var att det låg ett äld­re par­ke­rings­kvit­to ett styc­ke ifrån det ak­tu­el­la. Vi ha­de som pas­sa­ge­ra­re in­te no­te­rat det. Vi för­lo­ra­de allt­så.

Kvar blev hos mig ett livs­långt miss­tro­en­de mot det svens­ka rätts­vä­sen­det.

Bir­git­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.