Vi mås­te be­grän­sa vins­ter­na i väl­fär­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÄL­FÄRD. Sve­ri­ge är det en­da lan­det i väst­värl­den som tillå­ter vinst inom skat­te­fi­nan­si­e­rad skol­verk­sam­het, trots att det är up­pen­bart att Sve­ri­ges in­vå­na­re far il­la av vinstjak­ten i väl­fär­den. Det finns många ex­em­pel från de se­nas­te åren på pri­va­ta fö­re­tag inom väl­fär­den som har haft en läg­re kva­li­té för att gö­ra sto­ra vins­ter. Vinst­jakt som går ut över ele­ven el­ler den äld­re som bor på äldre­bo­en­det. Skat­te­peng­ar ska gå till den verk­sam­het de är av­sed­da för. Det ska gäl­la bå­de of­fent­li­ga och pri­va­ta ut­fö­ra­re. För det är vå­ra peng­ar som al­la var­je må­nad be­ta­lar in i skatt som det hand­lar om.

EN STOR MA­JO­RI­TET av Sve­ri­ges be­folk­ning vill stop­pa vins­ter­na i väl­fär­den. En­ligt en Si­fo­un­der­sök­ning som gjor­des i no­vem­ber för­ra året vill 80 % av al­la svens­kar se be­gräns­ning­ar av vinstut­ta­get ur väl­fär­den. Näs­tan al­la hallän­ning­ar ac­cep­te­rar att vi har höga skat­ter om de an­vänds till vår ge­men­sam­ma väl­färd med hög kva­li­té. Väl­digt få tyc­ker det är rätt att de­ras in­be­tal­da skat­ter går till sto­ra vins­ter för fö­re­tag som har låg kva­li­té på väl­fär­den.

Sam­ti­digt är det vik­tigt att det finns val­fri­het. Vi vill de­fi­ni­tivt in­te för­bju­da and­ra än kom­mu­ner och re­gi­o­ner att er­bju­da tjäns­ter inom väl­fär­den. Dä­re­mot mås­te det fram tyd­li­ga reg­ler som in­ne­bär att skat­te­peng­ar­na i hu­vud­sak ska an­vän­das till in­vå­nar­nas väl­färd och in­te till att gö­ra ägar­na storm­ri­ka.

Näs­tan al­la hallän­ning­ar ac­cep­te­rar att vi har höga skat­ter om de an­vänds till vår ge­men­sam­ma väl­färd med hög kva­li­té. Väl­digt få tyc­ker det är rätt att de­ras in­be­tal­da skat­ter går till sto­ra vins­ter för fö­re­tag som har låg kva­li­té på väl­fär­den.

SOM FÖRÄLDER SKA du kän­na dig trygg i att ditt barn lär sig så myc­ket som möj­ligt och får en bra start i li­vet. Som vux­en ska du kän­na dig trygg med att din mam­ma och pap­pa får en bra om­sorg när de blir gam­la. Vi ska al­la kän­na en trygg­het i att vär­dens bäs­ta sjukvård finns där om vi blir sju­ka. Re­ge­ring­en till­för där­för väl­fär­den och sko­lan fle­ra tu­sen mil­jo­ner kro­nor ex­tra just nu.

De bor­ger­li­ga par­ti­er­na har vack­lat fram och tillbaka om vins­ter­na i väl­fär­den. I re­ge­rings­ställ­ning höll de del­vis med svens­ka fol­ket om att skat­te­peng­ar ska gå till den verk­sam­het de är av­sed­da för och in­te för­vand­las till vins­ter i skat­te­pa­ra­dis. Men nu tycks de bor­ger­li­ga in­te läng­re or­ka stå emot. De har nu ställt sig på sam­ma si­da som fö­re­ta­gen som vill fortsätta ja­ga snab­ba vins­ter.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sät­ter en väl­färd av hög kva­li­tet främst. Vi tän­ker se till att vå­ra skat­te­peng­ar går dit de ska gå, in­te rakt in på risk­ka­pi­ta­lis­ters bank­kon­ton. Vi är där­för tyd­li­ga med var vi står. Ar­be­tet för att stop­pa vinstjak­ten i väl­färd och sko­la går vi­da­re.

Hans Hoff (S)

riks­dags­le­da­mot Hal­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.