Två män miss­tänks ef­ter knivslags­mål

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

I fre­dags för­des tre ska­da­de män, ef­ter ett knivslags­mål i när­he­ten av Himle, till sjuk­hu­set i Var­berg. På mån­da­gen häk­ta­des två av dem för för­sök till mord.

Det var nat­ten till fre­da­gen som tre män miss­tänks ha rykt ihop i när­he­ten av Himle. Två av män­nen kör­de själ­va bil till sjuk­hus med kniv­ska­dor och den tred­je man­nen för­des all­var­ligt ska­dad med am­bu­lans till sjuk­hu­set. Han hit­ta­des på läns­väg 761.

In­led­nings­vis greps och miss­tänk­tes al­la tre för brott. Men i hel­gen be­gär­des två av män­nen, bå­da i 30-års­ål­dern, häk­ta­de. De är miss­tänk­ta för för­sök till mord på den tred­je man­nen som är i 20års­ål­dern.

UN­DER MÅN­DA­GEN HÖLLS häkt­nings­för­hand­ling­ar i Var­bergs tings­rätt och bå­da häk­ta­des på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för för­sök till mord.

– Han för­ne­kar brott helt och hål­let, sä­ger den ena man­nens ad­vo­kat Gö­ran Ryd­berg.

Det sam­ma sä­ger Ma­lin Bran­del, för­sva­ra­re till den and­ra man­nen.

– Han för­ne­kar brott och an­ser själv att han bli­vit ut­satt för en brotts­lig gär­ning, sä­ger hon.

Bå­da män­nen vi­sa­de upp tyd­li­ga tec­ken på smär­ta och var om­plåst­ra­de ef­ter kniv­brå­ket nat­ten till fre­da­gen.

MÅLSÄGAREN, MAN­NEN I 20-års­ål­dern, be­fin­ner sig fort­fa­ran­de kvar på sjuk­hus. Han är på bätt­rings­vä­gen, en­ligt Ging­er Johansson. Man­nen är i dags­lä­get in­te miss­tänkt för nå­got brott.

– Det har in­te fram­kom­mit nå­got stöd hit­tills över hu­vud ta­get att den som är mål­sä­gan­de skul­le ut­ö­vat nå­got våld mot de två miss­tänk­ta, sä­ger åkla­ga­re Ging­er Johansson. Men de miss­tänk­ta är ock­så ska­da­de?

– Ja, men vem som har åsam­kat det vet in­te po­li­sen, sä­ger Ging­er Johansson.

Hon me­nar att ut­red­ning­en nu får vi­sa vad det finns för bak­grund och mo­tiv till brot­tet och var­för de be­fann sig på läns­väg 761 i när­he­ten av Himle.

– Det har in­te fram­kom­mit någ­ra upp­gif­ter om de kän­ner varand­ra, sä­ger hon om re­la­tio­nen mel­lan de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen och den ska­da­de man­nen i 20-års­ål­dern.

Det har gjorts en del be­slag, bland an­nat bi­len som de bå­da män­nen fär­da­des i till sjuk­hu­set. Ging­er Johansson vill in­te gå in på om po­li­sen säk­rat någ­ra va­pen från brotts­plat­sen.

Åtal ska väc­kas se­nast den 12 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.