Dero­me får ja till sin nya fa­brik

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

De­talj­pla­nen har vun­nit la­ga kraft och bygg­lo­vet är be­vil­jat. Nu sät­ter Dero­me spa­den i jor­den för sin nya hus­fa­brik som kom­mer sys­sel­sät­ta när­ma­re 100 per­so­ner.

Pro­duk­tio­nen pla­ne­ras star­ta au­gusti 2018 och hus­fa­bri­ken i Sunn­vä­ra, Väröbacka, kom­mer att lig­ga nä­ra mo­tor­vä­gen.

Dero­mes nya an­lägg­ning är en sats­ning på 250 mil­jo­ner kro­nor och ska byg­ga bo­stä­der i trä.

Mål­sätt­ning­en är att slut­kun­der­na ska kun­na flytta in i si­na bo­stä­der tio vec­kor ef­ter le­ve­rans.

DERO­MES PROJEKTCHEF Hen­rik Svahn tyc­ker det känns rik­tigt bra att nu kan dra igång med bygg­na­tio­nen av hus­fa­bri­ken.

– Till­sam­mans med kommunen har vi kun­nat ar­be­ta fram de­talj­pla­nen på ett ef­fek­tivt sätt. Sam­ar­be­tet har lett till att vi kun­nat fär­dig­stäl­la det­ta på kort tid, inom vår tid­plan. Det är gläd­jan­de att även di­a­lo­gen och sam­ar­be­tet med gran­nar och när­bo­en­de har va­rit så bra, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

ANN-CHAR­LOT­TE STENKIL (M), kom­mun­sty­rel­sen ord­fö­ran­de i Var­bergs kom­mun, är väl­digt glad för att Dero­me sat­sar stort i hem­kom­mu­nen.

– Det be­ty­der myc­ket ef­tersom det in­ne­bär ett stort an­tal ar­bets­till­fäl­len och bi­drar till att bo­stä­der kan byg­gas be­tyd­ligt for­ta­re, sä­ger hon.

Fram­ö­ver kom­mer Dero­me att an­stäl­la mel­lan 80 och 100 nya med­ar­be­ta­re. Det be­hövs mon­tö­rer, hantverkare, pro­jekt­le­da­re och kon­struk­tö­rer till den nya hus­fa­bri­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.