”Jag ha­de tur som fick en lä­gen­het”

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

”Mi­na sy­ris­ka kom­pi­sar trod­de att jag sko­ja­de när jag sa att jag ha­de fått en lä­gen­het i Var­berg”

ZA­RA BAIRE

Sa­lah Ab­dal­r­ham och Za­ra Baire har tving­ats läm­na allt i si­na re­spek­ti­ve hem­län­der och har slut­li­gen ham­nat i Var­berg. Nu för­sö­ker de skaf­fa sig en var­dag och en fram­tid. – Mi­na kom­pi­sar trod­de att jag sko­ja­de när jag sa­de att jag fått en bo­stad i Var­berg, sä­ger Za­ra Baire.

Det är lätt att tap­pa su­gen innan be­ske­det om up­pe­hålls­till­stånd kom­mer. Men in­gen­jö­ren Sa­lah Ab­dal­r­ham, 31, från Sy­ri­en, be­rät­tar att han he­la ti­den var hopp­full. Han äg­na­de vän­tan åt att stu­de­ra svens­ka på egen hand.

– Jag be­stäm­de mig för att in­te sit­ta och vän­ta. Men många or­kar in­te rent men­talt, tilläg­ger han.

I FEB­RU­A­RI 2016 fick Sa­lah Ab­dal­r­ham up­pe­hålls­till­stånd.

– Det be­tyd­de att jag kun­de bör­ja ett nytt liv, lä­ra mig ett nytt språk och ska­pa mig ett nät­verk. Jag var väl­digt po­si­tiv från bör­jan och trod­de att jag skul­le få jobb.

Sa­lah, som är ut­bil­dad ma­ski­nin­gen­jör, sök­te di­rekt till en mas­ters­ut­bild­ning i Umeå men fick sam­ti­digt hö­ra om SWT De­ve­lop­ment. En vän som kän­ner Mat­hi­as Fren­zel på fö­re­ta­get läm­na­de in Sa­la­hs me­rit­för­teck­ning. Det slu­ta­de med en an­ställ­ning som ut­veck­lingsin­gen­jör. Sam­ti­digt bod­de han i ett rum på ett stu­dent­bo­en­de i Var­berg.

– Det var job­bigt att bo i ett kol­lek­tiv för de and­ra var yng­re stu­den­ter. De läm­na­de allt fram­me i kö­ket och gick och la­de sig kloc­kan två på nat­ten, suc­kar Sa­lah.

RÄDDNINGEN BLEV Mat­hi­as Fren­zels kon­tak­ter som knöts via fö­re­tags­nät­ver­ket Öpp­na fö­re­tag. Sa­lah fick ett lä­gen­hets­kon­trakt och han tyc­ker att det är skönt att ha fått en egen bo­stad.

– Det är trev­ligt att bo själv och be­stäm­ma allt själv. Jag hål­ler rent i kö­ket, sä­ger han och ler.

Hur ser du på att du fått gå fö­re i bo­stads­kön?

– Jag ha­de tur.

Hur tyc­ker du att vi kan öpp­na det svens­ka sam­häl­let för er som kom­mer ut­i­från?

– Det är svårt att sva­ra på den frå­gan. Jag tyc­ker att det är enklast att slu­ta tän­ka ge­ne­rellt om män­ni­skor. ”Han är från Sy­ri­en, då mås­te han va­ra ter­ro­rist”. Man mås­te tän­ka på en per­son som en per­son.

ZA­RA BAIRE, 28 år, läm­na­de hem­lan­det Eri­trea och ar­be­tet som ad­mi­nist­ra­tör på en mi­li­tär­bank och an­län­de till flyk­ting­bo­en­det i Himle för två år se­dan. Trots att hon fick up­pe­hålls­till­stånd blev hon kvar i Himle i el­va må­na­der. Till sist hjälp­te hen­nes språkvän Li­sa till med att skaf­fa en lä­gen­het.

– Li­sa har lärt mig allt. Språ­ket, hur man bor i Sve­ri­ge, hur man gör när det är varmt el­ler kallt, sä­ger Za­ra. Hur är det att ha fått en bo­stad?

– Bra, myc­ket bra. Mi­na sy­ris­ka kom­pi­sar trod­de att jag sko­ja­de när jag sa att jag ha­de fått en lä­gen­het i Var­berg, sä­ger Za­ra som prak­ti­se­rar på ett äldre­bo­en­de och hop­pas kun­na bör­ja lä­sa till un­der­skö­ters­ka till hös­ten.

MA­RIA HJULSTRÖM

Bil­der: JO­NA­TAN BYLARS

FICK ETT EGET HEM. På flyk­ting­bo­en­det i Himle bod­de Za­ra Baire med tre and­ra tje­jer i en li­ten stu­ga, och rums­kom­pi­sar­na byt­tes ut li­te då och då. Hon är lät­tad över att ha fått ett eget hem. ”Jag har haft tur”, sä­ger hon, väl med­ve­ten om hur långa bo­stads­kö­er­na är i Sve­ri­ge.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

PO­SI­TIV. Mats Ryd­holm hyl­lar idén med nät­ver­ket Öpp­na fö­re­tag

KON­TAK­TER. Tack var en svensk språkvän fick Za­ra Baire en egen lä­gen­het i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.