Vill öpp­na kul­tu­ren hos fö­re­tag

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

Öpp­na fö­re­tag ska för­änd­ra bå­de fö­re­tagskul­tu­rer och sam­häl­let för att fler ska in­se för­de­lar­na med mång­fald.

– Öpp­na fö­re­tag är ab­so­lut in­te ett in­teg­ra­tions­pro­jekt – vi job­bar för all typ av öp­pen­het i nä­rings­li­vet och i för­läng­ning­en i sam­häl­let, sä­ger Em­ma Ste­in­wall som är pro­jekt­le­da­re på Öpp­na fö­re­tag.

I DAGS­LÄ­GET ÄR ett 50-tal fö­re­tag med­lem­mar och må­let är en för­dubb­ling innan året är slut. Nät­ver­ket star­ta­de i Var­berg och hål­ler i eve­ne­mang och hjäl­per fö­re­tag att ut­veck­las.

Mats Ryd­holm på Ma­le­ryd fas­tig­he­ter sä­ger att för­de­lar­na med att va­ra med­lem i nät­ver­ket in­te går att mä­ta. För till­fäl­let har fö­re­ta­get vigt två lä­gen­he­ter till ny­an­län­da hy­res­gäs­ter (se ar­ti­keln in­till).

– Vi tyc­ker att de som hyr av oss ska speg­la sam­häl­let. Vi vill hjäl­pa dem att kom­ma in i sam­häl­let.

– Ska ny­an­län­da in­te­gre­ras be­hö­ver de få ett eget hy­res­kon­trakt. Det är en li­te stör­re risk för oss som hy­resvärd, men om de kom­mit hit och tjä­nar eg­na peng­ar kan de väl in­te vil­ja an­nat än att få det att fun­ge­ra.

EN ANSTÄLLD PÅ fas­tig­hets­bo­la­get, som var språkvän med ny­an­län­da, lär­de kän­na en tjej som bod­de på ett bo­en­de med näs­tan en­bart män.

– Det var in­te så trev­ligt för hen­ne så vi ord­na­de en lä­gen­het åt hen­ne, sä­ger Mats Ryd­holm.

Den and­ra ny­an­län­da hy­res­gäs­tens ar­bets­gi­va­re träf­fa­de Mats Ryd­holm på en träff med Öpp­na fö­re­tag. Ge­nom de­ras mö­te ord­na­des en bo­stad.

Mats Ryd­holm sä­ger att fö­re­ta­get in­te fått någ­ra re­ak­tio­ner från män­ni­skor som tyc­ker att des­sa två fått gå fö­re i bo­stads­kön.

– Men jag kan för­stå om det skul­le kom­ma så­da­na re­ak­tio­ner, sä­ger han.

Vad tjä­nar Ma­le­ryd fas­tig­he­ter på att va­ra med i Öpp­na fö­re­tag?

– Att sam­häl­let ut­veck­las i en rikt­ning som är bra. Men visst, det hand­lar även om vad vi vill att fö­re­ta­get ska stå för.

Hur har ni änd­rat er fö­re­tagskul­tur?

– Gäl­lan­de in­teg­ra­tions­bi­ten har vi öpp­nat ögo­nen och in­sett att man mås­te gö­ra nå­got.

– Vi är ett li­tet fö­re­tag och vi gör det lil­la vi kan, sä­ger Mats Ryd­holm.

MA­RIA HJULSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.