Hn-klas­sen splitt­ras in­för höst­ter­mi­nen

FÖRFLYTTNING: VIS­SA FÅR BY­TA SKO­LA FRÅN LIND­BERG TILL TRÖN­NINGE

Hallands Nyheter - - Varberg - Anna Oscar­son 010-471 53 71 ∙ anna.oscar­son@hn.se

Hn-klas­sen läm­nar snart sex­an bakom sig. Ett läsår då de fick kän­na på be­tyg. Nu skiljs vägar­na del­vis åt då sex av klass­kom­pi­sar­na flyt­tar över till Trön­ninge sko­la till hös­ten.

Hal­lands Ny­he­ter har följt en klass på Lind­bergs sko­la se­dan de bör­ja­de i för­sko­le­klass. Vi har va­rit med på mu­sik­lek­tion, fri­lufts­dag, lu­ci­a­fi­ran­de och tra­fik­pro­jekt bland an­nat.

DEN HÄR GÅNG­EN tog vi ett snack med Vi­dar Arn­lei, Linn Ed­vall och Eli­as Han­sen. Bland an­nat pra­ta­de vi om be­tyg ef­tersom höst­ter­mi­nen i sex­an är förs­ta gång­en svens­ka ele­ver får be­tyg.

– Det känns bra att få ve­ta var man lig­ger. Jag för­stod in­te rik­tigt i bör­jan ut­an trod­de att jag låg hög­re. Men det känns bra att fortsätta få be­tyg, sä­ger Linn Ed­vall.

Även Vi­dar Arn­lei och Eli­as Han­sen trod­de att de skul­le få hög­re be­tyg än de fick.

– Jag har ti­di­ga­re haft gans­ka lätt för mig och in­te be­hövt öva så myc­ket hem­ma. Det har bli­vit så att jag in­te har gjort al­la läx­or men jag får ta igen det nu. Jag har ju tre år på mig att få hög­re be­tyg, sä­ger Vi­dar Arn­lei.

Eli­as Han­sen tyc­ker att be­ty­gen gör honom mer mo­ti­ve­rad i skol­ar­be­tet.

– Om man lig­ger på D kan man käm­pa för att få hög­re be­tyg.

DE HAR NY­LI­GEN haft na­tio­nel­la prov där de oli­ka äm­ne­na in­ne­hål­ler oli­ka delar. Linn Ed­vall tyc­ker att pro­blem­lös­ning­en i mat­te var svår. Eli­as Han­sen har lätt för att pra­ta och tyck­te in­te att svens­kans munt­li­ga del var någ­ra pro­blem. Att skri­va gick dä­re­mot in­te li­ka lätt.

Vi­dar Arn­lei kom­mer att bör­ja på den ny­bygg­da Trön­ninge sko­la till hös­ten. Han bor ba­ra 200 me­ter där­i­från och kom­mer att kun­na so­va li­te läng­re på morg­nar­na.

– Det känns li­te trå­kigt att läm­na klass­kom­pi­sar­na som jag nu har lärt kän­na bra men kul med en ny sko­la, sä­ger han.

LINN ED­VALL OCH Eli­as Han­sen tyc­ker ock­så att det känns trå­kigt att för­lo­ra sex kom­pi­sar men sam­ti­digt kom­mer det in nya i klas­sen från pa­ral­lell­klas­sen.

– Det blir 100 ele­ver fär­re på sko­lan så vi kom­mer att få mer plats, sä­ger Linn Ed­vall.

Som­mar­lo­vet när­mar sig. Väl­be­höv­ligt tyc­ker Linn Ed­vall.

– Jag kän­ner mig trött på sko­lan nu. Det blir en nystart att få bör­ja sju­an, sä­ger hon.

Det märks ock­så på stäm­ning­en i klas­sen att många har trött­nat. En del bråk och tjafs hör till var­da­gen.

Fri­ti­den äg­nas åt en hel del sportak­ti­vi­te­ter. Linn Ed­vall spe­lar fot­boll, hål­ler på med gym­nas­tik och dan­sar. Vi­dar Arn­lei kör mo­torcross och spe­lar ishockey. Eli­as Han­sen spe­lar fot­boll.

– Mam­ma sä­ger att jag har bytt adress till fot­bolls­pla­nen ef­tersom jag är där så myc­ket, sä­ger han.

SURFPLATTOR OCH TE­LE­FO­NER är nå­got som tri­on an­vän­der en hel del. De an­vän­der snapchat och kol­lar på Youtu­be. Men Vi­dar Arn­lei be­rät­tar att han kol­la­de ex­tremt myc­ket på te­le­fo­nen för­ra året. Var­je dag från att han kom hem från sko­lan till han gick och la sig. Men det har han slu­tat med nu och äg­nar mer tid åt mo­torcross­in­tres­set i stäl­let.

I fram­ti­den dröm­mer de om li­te oli­ka kar­riä­rer. Linn Ed­vall vill star­ta eget fö­re­tag. Inom vil­ket om­rå­de har hon än­nu in­te be­stämt. Eli­as Han­sen vill bli fot­bolls­proffs och Vi­dar Arn­lei vill mo­torcross­proffs.

– När man vak­nar på mor­go­nen och vet att man ska trä­na mo­torcross den da­gen känns det ro­ligt. Skol­da­gen går for­ta­re, sä­ger han.

NADJA CARLS­SON ÄR klass­lä­ra­re för Hn-klas­sen. Hon är rätt ny­ut­bil­dad och sät­ter be­tyg för förs­ta gång­en. Att hon har haft dem se­dan tred­je klass gör att hon kän­ner dem väl.

– Vis­sa mår bra av att få be­tyg och and­ra in­te. Men det är bra för ele­ver­na att få se att det är li­te krav, sä­ger hon.

”Det är bra för ele­ver­na att få se att det är li­te krav”

NADJA CARLS­SON lä­ra­re, Lind­bergs sko­la

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

ÖVERRASKADES AV BE­TY­GEN. Vi­dar Arn­lei, Linn Ed­vall och Eli­as Han­sen går i Hn-klas­sen. Snart går de ut sex­an och har där­med bör­jat få be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.