Gam­mal kro­na kan bli kost­sam

HAL­LAND: OLI­KA BUD FÖR EN PÅ­SE MYNT

Hallands Nyheter - - Nyheter - Ca­mil­la Hents­chel 010-471 50 10 ∙ ca­mil­la.hents­chel@hn.se

Snart är det för­sent att hand­la med gam­la mynt och sed­lar. Än så länge kan man betala med den gam­la va­lu­tan el­ler läm­na in peng­ar­na till en bank. Vill­ko­ren är dock väl­digt oli­ka från bank till bank.

Har du någ­ra gam­la hund­ra­lap­par el­ler en på­se ut­gå­en­de mynt som lig­ger och skrä­par hem­ma? Då är det dags att gö­ra sig av med dem innan de för­lo­rar i vär­de och in­te läng­re går att hand­la för.

I da­gens pen­ning­lö­sa sam­häl­le är det in­te helt själv­klart vad man ska gö­ra med peng­ar­na om man har sed­lar och mynt av den äld­re sor­ten.

VART GÅR MAN med en på­se mynt el­ler en bunt sed­lar? Det lät­tas­te vo­re kans­ke att hand­la för dem men det är in­te all­tid så po­pu­lärt att stå och pyt­sa in mynt ef­ter mynt när män­ni­skor trängs i kön i mat­af­fä­ren.

Om du vill sät­ta in myn­ten på ett bank­kon­to kan du ta hjälp av mynt­kar­tan.se för att hit­ta ett in­läm­nings­stäl­le. Där finns cir­ka 950 ban­ker, väx­lings­kon­tor och bu­ti­ker med mynt­ma­ski­ner som tar emot mynt.

I FAL­KEN­BERG TAR Fal­ken­bergs Spar­bank, Han­dels­ban­ken, Nordea och SEB emot gam­la mynt. I Var­berg kan man gå till SEB, Han­dels­ban­ken och Var­bergs Spar­bank. Vis­sa mat­bu­ti­ker har ock­så myn­t­au­to­ma­ter ex­em­pel­vis Ica Kvan­tum och Ica Ha­jen i Var­berg. Om du går till din bank för att få hjälp med peng­ar­na ska du

ve­ta att det är oli­ka villkor som gäl­ler från bank till bank.

På Han­dels­ban­ken i Fal­ken­berg kan kun­der i ban­ken läm­na in de ut­gå­en­de peng­ar­na men ban­ken tar 50 kro­nor i av­gift för var­je på­se med mynt.

SEB Var­berg och Var­bergs Spar­bank hjäl­per si­na kun­der att lö­sa in gam­la mynt och sed­lar och sät­ta in sum­mor­na på si­na kon­ton. På des­sa ban­ker är det av­gifts­fritt.

PÅ NORDEA I Fal­ken­berg tar man emot mynt men det gör in­te Nordea i Var­berg. Ing­et­de­ra Nor­de­a­kon­tor tar emot sed­lar.

Fal­ken­bergs Spar­bank tar emot mynt och sed­lar från si­na kun­der ut­an av­gift. På grund av till­ström­ning­en av kun­der kom­mer ban­ken att hål­la ex­traöp­pet lör­da­gen den 10 ju­ni mel­lan kloc­kan 10 och 13.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR I FAL­KEN­BERG har ing­en kon­tant­han­te­ring och tar där­för in­te hel­ler emot de gam­la myn­ten el­ler sed­lar­na.

Ban­ken har i stäl­let ett av­tal med Forex Bank.

Forex Bank tar 15 pro­cent av in­sätt­nings­sum­man för in­läm­ning av fler än 49 mynt. För sed­lar kos­tar det ing­et om man är kund hos Länsförsäkringar. För kun­der i and­ra ban­ker kos­tar det 50 kro­nor.

Har du sed­lar kan du ock­så sät­ta in peng­ar på en in­sätt­nings­au­to­mat. Ban­ko­mat AB har in­sätt­nings­au­to­ma­ter på Håstens torg och Väst­ra Vall­ga­tan 43 i Var­berg samt på Ny­ga­tan 38 i Fal­ken­berg. In­sätt­nings­au­to­ma­ter­na kan an­vän­das av kun­der till Han­dels­ban­ken, Nordea, SEB, Länsförsäkringar och Swed­bank med Sp­ar­ban­ker­na

DAGS ATT UPPDATERA. I sommar blir gam­la mynt och sed­lar ogil­ti­ga.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.