Lä­ger ska gö­ra tje­jer in­tres­se­ra­de av tek­nik

Hallands Nyheter - - Nyheter -

KUNGSBACKA: I sommar an­ord­nar Kungsbacka ett som­mar­lä­ger för tje­jer med fo­kus på tek­nik. Tek­nikcam­pen rik­tar sig till hög­sta­di­etje­jer i års­kurs 7 och 8 och syf­tet är att ”fånga in tek­nik­in­tres­se­ra­de tje­jer, ut­veck­la de­ras tek­nis­ka kom­pe­tens och hjäl­pa dem att fin­na varand­ra för att bli star­ka till­sam­mans”, skri­ver Kungsbacka kom­mun i ett press­med­de­lan­de.

Läg­ret ar­ran­ge­ras 16-21 ju­ni till­sam­mans med Gö­te­borgs­re­gi­o­nens fö­re­tag och Tek­nikcol­lege-an­slut­na gym­na­sie­sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.