Pri­o­ri­te­ring mås­te ske vid vat­ten­brist

Hallands Nyheter - - Nyheter - ISA­BEL BARK 010-471 51 20 ib@hn.se

Halmstads kom­mun har ta­git fram en pri­o­ri­te­rings­lis­ta över hur det kom­mu­na­la dricks­vatt­net ska an­vän­das vid akut vat­ten­brist.

Vat­ten­si­tu­a­tio­nen i Halmstads och La­holms kom­mu­ner är fort­satt an­strängd. Led­nings­ut­skot­tet har nu god­känt ett styr­vat­ten­do­ku­ment med en pri­o­ri­te­rings­lis­ta. Kort och gott hand­lar det om hur kom­mu­na­la dricks­vatt­net i Halm­stad ska pri­o­ri­te­ras mel­lan oli­ka vat­ten­för­bru­ka­re vid ett krislä­ge.

VID EN AKUT vat­ten­brist ska vat­ten­för­bru­ka­re som har stor be­ty­del­se för liv och hälsa pri­o­ri­te­ras i förs­ta hand. I den ka­te­go­rin in­går ex­em­pel­vis rädd­nings­tjänst och sjuk­hus.

På pri­o­ri­te­rings­lis­tan kom­mer där­ef­ter, i fal­lan­de ord­ning: vik­ti­ga sam­hälls­funk­tio­ner, verk­sam­he­ter med sto­ra ekonomiska vär­den, funk­tio­ner med be­ty­del­se för mil­jön och slut­li­gen verk­sam­he­ter med so­ci­a­la och kul­tu­rel­la vär­den.

– Vat­ten är ett livs­me­del och ett världs­arv att för­val­ta för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner. Det blir myc­ket tyd­ligt när nu vat­ten­bris­ten är stor hos oss och på fle­ra håll i lan­det att vi be­hö­ver kun­na pri­o­ri­te­ra an­vänd­ning­en, sä­ger Suzanne Åkerlund (L), kom­mun­råd och le­da­mot i led­nings­ut­skot­tet.

NIVÅERNA I grund­vat­ten­täk­ter­na i Halmstads kom­mun är fort­satt lå­ga. Även om be­vatt­nings­för­bu­det har gett en ef­fekt på ung­e­fär sju pro­cent läg­re vat­ten­för­bruk­ning så fort­sät­ter nivåerna att sjun­ka.

I fle­ra vik­ti­ga täk­ter är nivåerna läg­re än de nå­gon­sin va­rit ti­di­ga­re. Det­ta kan på sikt le­da till en akut vat­ten­brist.

Ären­det går nu vi­da­re till kom­mun­sty­rel­sen som är sista be­sluts­in­stans.

Bild: ROGER LARS­SON

NÖD­VÄN­DIGT. ”Vi be­hö­ver kun­na pri­o­ri­te­ra an­vänd­ning­en”, sä­ger Suzanne Åkerlund (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.