Lycklig falkned komst på si­lon

PILGRIMSFALKARNA: DET STADSHÄCKANDE PA­RET HAR FÅTT TRE UNGAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Tre pil­grims­fal­kar har fötts i år på Lant­män­nens si­lo och är nu ring­märk­ta. ”De är han­nar al­la tre”, kon­sta­te­rar Tho­mas An­ders­son, ord­fö­ran­de för or­ni­to­lo­ger­na i Fal­ken­berg.

Det är näs­tan så att Fal­ken­berg bör­jar pro­fi­le­ra sig som ett fram­stå­en­de fäs­te för pil­grims­fal­kar­nas åter­komst och åter­hämt­ning.

Ef­ter att ha va­rit i de när­mas­te utro­ta­de i söd­ra Sve­ri­ge av 1960-ta­lets mil­jö­gif­ter, så har fram­för allt Na­tur­skydds­för­e­ning­ens am­bi­tiö­sa rädd­nings­ak­tion, Pro­jekt Pil­grims­falk, lett till att det nu­me­ra finns en po­pu­la­tion på kans­ke 400 par i Sve­ri­ge.

– Och i Fal­ken­bergs kom­mun rör det sig om fem häc­kan­de par. Ett par på si­lon, ett all­de­les i Fal­ken­bergs när­het och yt­ter­li­ga­re tre på oli­ka håll i in­lan­det sä­ger Tho­mas An­ders­son.

Även det and­ra häc­kan­de pa­ret här i Fal­ken­bergs kust­land har fått ungar i år, minst två en­ligt iakt­ta­gel­ser­na i om­rå­det. De öv­ri­ga har än­nu in­te när­ma­re stu­de­rats.

Men för att åter­gå till si­lons par, så är det­ta ett av de re­la­tivt få stadshäckande pa­ren i Sve­ri­ge och där­för en säll­synt­het att på­min­na om. Mam­man är be­vis­li­gen sam­ma ho­na som ti­di­ga­re, född för cir­ka tio år se­dan i Vi­ska­da­len. Huruvi­da det rör sig om sam­ma pap­pa som ti­di­ga­re är in­te all­de­les fast­ställt, men är ett rim­ligt an­ta­gan­de. För­äld­ra­pa­ret är för öv­rigt sys­kon, vil­ket är en li­ten egen­dom­lig­het ef­tersom na­tu­ren bru­kar ha si­na

spär­rar mot in­a­vel; men ungarna har up­pen­bar­li­gen häl­san.

– De är 14 da­gar gam­la nu, sä­ger Tho­mas An­ders­son.

Fram­åt mid­som­mar­tid är de flyg­fär­di­ga och yt­ter­li­ga­re en tid se­na­re drar de iväg för att ska­pa sig en egen till­va­ro.

PILGRIMSFALKEN ÄR ETT av värl­dens snab­bas­te djur, när den i 200-300 kilo­me­ter i tim­men dy­ker mot fö­dan, and­ra fåg­lar. En falk­fa­milj med fy­ra ungar be­hö­ver un­der häck­nings­sä­song­en ser­ve­ra sig mot­sva­ran­de ung­e­fär 400 fåg­lar i duv­stor­lek. En an­sen­lig mängd.

Ring­märk­ning­en har gjort att man re­la­tivt väl kan föl­ja pilgrimsfalkarna. Till ex­em­pel har man i år allt­så no­te­rat ett häc­kan­de par i ett stup i när­he­ten av Fal­ken­berg, på sam­ma plats där ett par höll till även för­ra året, då med en miss­lyc­kad häck­ning som följd. Men ho­nan är in­te den­sam­ma som för­ra året, ef­tersom just hon har hit­tats död i Dan­mark se­dan dess. Men en an­nan har allt­så hit­tat till sam­ma häck­nings­plats.

HANS JOHANSSON OCH Leif Klin­te­roth i Fal­ken­bergs or­ni­to­lo­gis­ka för­e­ning sat­te upp en bolå­da 2009 på ett av si­lons tak. De und­ra­de om den­na pla­ce­ring 40 me­ter upp i höj­den, pre­cis som vid de an­nars så till­ta­lan­de bergs­stu­pen, kun­de loc­ka till sig nå­got falk­par. Det gjor­de den!

på si­lon, två vec­kor gam­la. Över­lev­na­den un­der det förs­ta året i den­na hår­da värld be­döms till 50

Bild: THO­MAS AN­DERS­SON

pro­cent för pil­grims­fal­kung­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.