Fly­go­lyc­kan tar nio må­na­der att ut­re­da

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.se

Först 2018 kom­mer ha­ve­ri­kom­mis­sio­nens rap­port om den kra­schland­ning som in­träf­fa­de på Lars­lan­da flyg­fält i Morup på val­borgs­mäs­so­af­ton.

Pla­net ham­na­de på ta­ket och pi­lo­ten fick ett skär­sår i hu­vu­det. Pla­nets en­da pas­sa­ge­ra­re, en kvinn­lig släk­ting till pi­lo­ten, kla­ra­de sig dä­re­mot re­la­tivt oskadd.

Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion har på­bör­jat en ut­red­ning av vad som or­sa­ka­de olyc­kan. Men nå­got svar är in­te att vän­ta för­rän 2018.

P4 Hal­land rap­por­te­rar att ut- red­ning­en kom­mer att ta ung­e­fär 9 må­na­der. Att det så lång tid upp­ges bland an­nat be­ro på att tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar ska gö­ras och på att pla­net är till­ver­kat ut­om­lands. En spe­ci­fik flyg­plans­del tycks va­ra ex­tra in­tres­sant i ut­red­ning­en.

– I det här fal­let har ju då bland an­nat nos­hju­let på flyg­pla­net gått sön­der i sam­band med land­ning­en och det är det som gjort att den se­dan tip­pat. Det finns ju ett in­tres­se för oss att tit­ta på vad som kan va­ra or­sa­ker­na till det, sä­ger ha­ve­ri­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Jonas Bäck­ström till P4 Hal­land.

Bild: LOTTA OLSSON/ARKIV

KRASCH. Pla­net ham­na­de på ta­ket och pi­lo­ten fick skär­sår i hu­vu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.