Fak­ta:

Än­nu sår­bar

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Nya mil­jö­gif­ter, ett stö­ran­de skogs­bruk och vindraft­verk är någ­ra möj­li­ga hot mot pilgrimsfalken. Dess­utom har fal­ken si­na na­tur­li­ga fi­en­der – berguv, kungs­örn, mård, mink och räv. Mår­den, till ex­em­pel, klätt­rar ef­fek­tivt, tar ägg och ungar och kan även dö­da en ru­van­de falk. Även om il­le­gal jakt in­te ses som nå­got stör­re hot i Sve­ri­ge, så sked­de en för­bryl­lan­de för­gift­ning av pil­grims­fal­kar i Kristi­an­stad för någ­ra år se­dan, med en obe­kräf­tad miss­tan­ke om att nå­gon av duvspor­tens ut­ö­va­re vil­le bli av med ett rov­få­gels­hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.