Ad­vo­ka­ten: Svag be­vis­ning mot 16-åring­en

Hallands Nyheter - - Sverige/värden -

Krut­stänk och fot­spår i snön in­går i be­vis­ning­en mot ton­årspoj­ken som åta­lats för att ha skju­tit en vakt­mäs­ta­re i hu­vu­det en feb­ru­a­ri­natt i Mal­mö.

Men hans ad­vo­kat an­ser att be­vis­ning­en är svag.

– Jag tror att han från bör­jan har trott att al­la snart skul­le för­stå att det här var ett miss­för­stånd. När han in­såg att de in­te fat­tar det­ta, så har han ta­git det oer­hört hårt, sa­de för­svars­ad­vo­kat San­na Her­lin vid rät­te­gångs­star­ten.

Det var lång kö in till rät­te­gångs­sa­len i Mal­mö tings­rätt, men ef­ter ba­ra någ­ra mi­nu­ter fick al­la ut­om de när­mas­te an­hö­ri­ga gå ut igen. Av hän­syn till poj­kens lå­ga ål­der hålls rät­te­gång­en bakom stäng­da dör­rar.

Vakt­mäs­ta­ren, som be­sköts med fle­ra skott mot hu­vud, rygg, arm och ben är på bätt­rings­vä­gen, men har av lä­ka­re av­råtts från att med­ver­ka i rät­te­gång­en.

– Det var ju väl­digt trau­ma­tis­ka ska­dor han fick, sä­ger hans mål­sä­gan­de­bi­trä­de Sven Se­ve­rin, som krä­ver mer än 200 000 kro­nor i ska­de­stånd till sin kli­ent.

I po­lis­för­hör sä­ger vakt­mäs­ta­ren att han in­te minns någon­ting av den här nat­ten, då han ar­be­ta­de med att sal­ta snö­i­ga gång­vä­gar i ett bo­stads­om­rå­de. Han har inga fi­en­der och kan ba­ra löst spe­ku­le­ra om var­för nå­gon skul­le ge sig på honom. Åkla­ga­ren har in­te hel­ler gett sig in på att för­sö­ka be­skri­va nå­got mo­tiv till skjut­ning­en.

Vap­net är in­te hit­tat och åkla­ga­rens främs­ta vitt­ne har ba­ra sett hän­del­sen på långt håll. I stäl­let är det tek­nisk be­vis­ning, som till ex­em­pel fotav­tryck i snön och krut­stänk på en jac­ka som hit­tats hem­ma hos poj­ken som åta­let byg­ger på.

– Nu är det dom­sto­len som ska vär­de­ra be­vis­ning­en, men jag har än­då upp­fatt­ning­en att det är en gans­ka svag be­vis­ning, sä­ger San­na Her­lin. (TT)

FOTO: EMIL LANGVAD/TT

I går bör­ja­de rät­te­gång­en mot en poj­ke som åta­lats för mord­för­sök på en man som röj­de snö i Mal­mö en natt i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.