Klar­tec­ken för för­hand­ling­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/värden -

POLITIK. Re­ge­ring­en kan sä­ga ja till Eu-kom­mis­sio­nens man­dat för för­hand­ling­ar om ett han­dels­av­tal med Ma­roc­ko.

För­hand­lings­man­da­tet är käns­ligt ef­tersom det be­rör Väst­sa­ha­ra som till störs­ta del är oc­ku­pe­rat av Ma­roc­ko se­dan 1975. V, KD och L an­ser att man­da­tet är för lud­digt for­mu­le­rat när det gäl­ler väst­sa­ha­ri­er­nas möj­lig­het till in­fly­tan­de.

– Det här kan in­ne­bä­ra att Väst­sa­ha­ra kom­mer att kun­na plund­ras på si­na na­tur­re­sur­ser, sä­ger Väns­ter­par­ti­ets le­da­mot i Eu-nämn­den Jens Holm. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.