Trump oro­ar så in i Nor­den

De nor­dis­ka stats­mi­nist­rar­na är be­kym­ra­de ef­ter Usa-pre­si­den­tens be­sök i Eu­ro­pa

Hallands Nyheter - - Sverige/värden -

Donald Trumps just av­slu­ta­de Eu­ro­pa­besök ing­er oro in­te ba­ra i Tyskland, de nor­dis­ka stats­mi­nist­rar­na sli­ter ock­så med ana­ly­ser­na med viss oro.

Sve­ri­ges Stefan Löfven be­kym­rar sig mer för kli­matav­ta­let än för den ”trans­at­lan­tis­ka län­ken” Sve­ri­ge–usa.

– Al­la som var med och skrev på kli­matav­ta­let mås­te le­va upp till det. Skul­le det bli ifrå­ga­satt av den ame­ri­kans­ka ad­mi­nist­ra­tio­nen är det olyck­ligt, sä­ger Löfven till jour­na­lis­ter vid de nor­dis­ka stats­mi­nist­rar­nas in­for­mel­la mö­te i Ber­gen.

Ef­ter G7-mö­tet på Si­ci­li­en med bland and­ra USA:S pre­si­dent Donald Trump, och Na­tomö­tet med Trump någ­ra da­gar ti­di­ga­re kon­sta­te­rar Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel att USA in­te läng­re är en på­lit­lig part­ner och att Eu­ro­pa mås­te ta sitt öde i eg­na hän­der.

– Ti­der­na då vi kun­de för­li­ta oss helt på and­ra, de är på nå­got sätt över, sa­de Mer­kel.

Hon be­skrev ock­så dis­kus­sio­ner­na om kli­ma­tet som ”väl­digt otill­freds­stäl­lan­de”. Trump väg­ra­de ge be­sked om ifall USA fort­fa­ran­de hål­ler fast vid Pa­ris-av­ta­let.

Många Na­to-med­lem­mar, men även be­dö­ma­re i USA, ut­tryck­te för­vå­ning över att Trump på mö­tet med Na­to i Brys­sel in­te alls nämn­de den så kal­la­de ar­ti­kel 5 om för­svars­ga­ran­ti­er.

Den dans­ke stats­mi­nis­tern Lars Lök­ke Rasmus­sen tyc­ker in­te att Trumps bud­skap var sär­skilt över­ras­kan­de. Att Trump tryck­te hårt på att Na­tos med­lem­mar och Eu­ro­pa mås­te läg­ga mer på för­sva­ret har hörts från and­ra si­dan At­lan­ten se­dan länge.

– Men han sa­de det på ett myc­ket an­norlun­da vis, sä­ger Lök­ke Rasmus­sen på en press­kon­fe­rens i Ber­gen.

Han sä­ger att den dans­ka re­ge­ring­en, om han får rå­da, kom­mer att hö­ja för­svars­an­sla­gen re­jält i höst och att and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der ock­så mås­te gö­ra det.

– Jag upp­le­ver att man kän­ner sig osä­ker, sä­ger Löfven om re­ak­tio­ner från kol­le­gor­na.

Sve­ri­ge, som ic­ke va­ran­de med­lem av Na­to, kan en­ligt Löfven ba­ra hän­vi­sa till vad för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) fått hö­ra från USA i si­na kon­tak­ter, se­nast vid ett be­sök ny­li­gen.

– De står upp för den trans­at­lan­tis­ka län­ken, vi har ing­et an­nat be­sked, sä­ger Löfven om de svensk-ame­ri­kans­ka för­svars­re­la­tio­ner­na.

Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, som var med i Brys­sel, tyc­ker att det var märk­ligt att för­svars­ga­ran­ti­er­na in­te alls togs upp av Trump.

– Man ha­de kun­nat tän­ka sig att han ha­de äg­nat li­te mer tid åt för­svars­ga­ran­ti­er, sä­ger Er­na Sol­berg och på­min­ner om att Na­tomö­tet i Wars­za­wa för­ra året hand­la­de myc­ket just om det och det ökan­de hot som upp­levs från Ryss­land.

Hon sä­ger att USA är li­ka myc­ket be­tjän­ta av Na­to­sam­ar­be­tet som de eu­ro­pe­is­ka län­der­na.

Den fin­länds­ke stats­mi­nis­tern Ju­ha Si­pi­lä sä­ger att Trumps bud­skap var klart, åt­minsto­ne i ett av­se­en­de.

– Det att Na­to­län­der­na och Eu­ro­pa mås­te ta mer an­svar för för­svars­bud­ge­ten men att det ock­så finns ut­rym­me för mer för­svars­sam­ar­be­te i Eu­ro­pa, sä­ger Ju­ha Si­pi­lä.

Lars Lars­son/tt

FOTO: MARIT HOMMEDAL/NTB SCANPIX/TT

En stund av gläd­je. Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) träf­far si­na nor­dis­ka stats­mi­nis­ter­kol­le­ger Lars Løk­ke Rasmus­sen (Dan­mark), Er­na Sol­berg (Nor­ge), Ju­ha Si­pi­lä (Fin­land) och Bjar­ni Benedikts­son (Is­land) vid ett två­da­garsmö­te i Ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.