Fak­ta: Nor­dis­ka stats­mi­nis­ter­mö­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/värden - KÄLLA: RE­GE­RING­EN.SE

De fem nor­dis­ka län­der­nas stats­mi­nist­rar träf­fas år­li­gen på in­for­mel­la mö­ten inom ra­men för Nor­dis­ka rå­det.

Den här gång­en möts de i den nors­ka stats­mi­nis­tern Er­na Sol­bergs hemstad Ber­gen i två da­gar. Nor­ge är för när­va­ran­de ord­fö­ran­de i Nor­dis­ka rå­det.

På agen­dan står dis­kus­sio­ner om det sä­ker­hets­po­li­tis­ka lä­get, om kamp mot ter­ro­rism, han­dels­frå­gor och ar­be­te för håll­bar ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.