Svårt att ve­ta var an­non­sen ham­nar

Fö­re­tag syns ofri­vil­ligt på hat­saj­ter – mi­ni­mal kon­troll

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fö­re­tag som an­non­se­rar via an­nons­nät­verk får räk­na med att ham­na även på hat­saj­ter.

Möj­lig­he­ten för fö­re­ta­gen att kon­trol­le­ra var an­non­ser­na pub­li­ce­ras är mi­ni­mal.

Breit­bart News är en ame­ri­kansk sajt och platt­form för de så kal­la­de alt-right­rö­rel­ser­na – en pa­ra­ply­be­näm­ning på en ska­ra hö­gerex­tre­mis­tis­ka rö­rel­ser (an­ti­se­mi­tis­ka, isla­mo­fo­bis­ka, kvin­no­fi­ent­li­ga och öp­pet ra­sis­tis­ka).

Un­der vå­ren har fle­ra svens­ka an­non­ser synts på saj­ten. Bland an­nat re­klam från kon­tors­ma­te­ri­al­fö­re­ta­get Of­fice de­pot, Za­lan­do och Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. An­non­ser­na har snabbt dra­gits tillbaka.

– När vi upp­märk­sam­ma­des på det­ta så följ­de en dis­kus­sion och sam­man­ta­get var det ett en­kelt be­slut att ta bort an­non­sen och se till att vi in­te ham­nar där mer, sä­ger Ca­mil­la Mag­nus­son, till­för­ord­nad kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Det var Slee­ping Gi­ants som upp­märk­sam­ma­de KI om att an­non­sen vi­sa­des på Breit­bart. Det är ett ano­nymt nät­verk som ska­pa­des i USA i no­vem­ber med syf­tet att upp­märk­sam­ma fö­re­tag som är ove­tan­de om att de­ras re­kla­man­non­ser syns på hat­saj­ter, som ame­ri­kans­ka Breit­bart News, ka­na­den­sis­ka Re­bel me­dia, frans­ka Bou­le­vard vol­tai­re och hol­länds­ka Ge­enstijl.

”Ra­sism, ho­mo­fo­bi, kvin­no­hat och fa­ke News är in­te säl­lan fi­nan­si­e­rat av an­non­sö­rer som in­te pla­ce­rat re­kla­men där av­sikt­ligt. Vi på­pe­kar.” skri­ver Slee­ping Gi­ants på sitt svens­ka Twit­ter­kon­to.

– Att vi fick vet­skap om den här in­ci­den­ten för­dju­pa­de dis­kus­sio­nen om att vi in­te har kon­troll över vårt an­nons­ma­te­ri­al, sä­ger Ca­mil­la Mag­nus­son.

KI:S annons var en så kall­lad re­tar­ge­ting-kam­panj, där an­non­sen föl­jer med an­vän­da­ren som sur­far. Det är ett ex­em­pel på hur fö­re­tag i dag kan kö­pa en an­nons­plats ut­an en mål­grupp, och det­ta görs of­ta via an­nons­nät­verk.

Fö­re­ta­gen har då li­ten in­syn och får säl­lan se an­nons­nät­ver­kens lis­tor över var an­non­sen kan kom­ma att dy­ka upp.

– Platt­form­sä­ga­re som Youtu­be, Goog­le och Fa­ce­book ser in­te sig själ­va som pub­li­cis­ter ut­an läg­ger över an­sva­ret på an­non­sö­rer­na, sä­ger Te­ro Mar­jamä­ki, press­an­sva­rig på Sve­ri­ges an­non­sö­rer.

Pro­ble­met är ut­brett och blir allt van­li­ga­re, en­ligt Mar­jamä­ki.

Det finns sätt att för­hind­ra att an­non­ser­na ham­nar på saj­ter som kan ska­da va­ru­mär­ket. An­non­sö­rer­na har själ­va möj­lig­het att stäl­la krav och block­lis­ta si­dor man in­te vill sy­nas på. Men platt­form­sä­gar­na ger in­te sam­ma ser­vice till al­la.

–Det är ett pro­blem att möj­lig­he­ten till in­syn be­ror på hur stort fö­re­ta­get är och vil­ka re­sur­ser man har, sä­ger Mar­jamä­ki.

– Man ska stäl­la krav på dem som han­te­rar ens me­di­e­köp och krä­va full­stän­di­ga lis­tor för man ska ve­ta vad man har be­ta­lat för, tilläg­ger han.

Men att hål­la sig upp­da­te­ra­de på al­la saj­ter krä­ver re­sur­ser.

– Det går in­te att gå ige­nom he­la in­ter­net och be­stäm­ma vil­ka saj­ter vi in­te vill fin­nas på, sä­ger Ca­mil­la Mag­nus­son.

An­ni­ka Au­gustsson/tt

FOTO: BEN MARGOT/AP/ARKIV

Mot­stånd. Pro­tes­ter mot ame­ri­kans­ka Breit­bart News, en sajt och platt­form för de hö­gerex­tre­mis­tis­ka alt-right­rö­rel­ser­na. Fle­ra svens­ka an­non­ser har synts på saj­ten un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.