Ak­ti­vi­tets­arm­band vär­de­lö­sa på ka­lo­ri­er

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ak­ti­vi­tets­arm­band är bra på att mä­ta din hjärtrytm, men be­tyd­ligt säm­re på att upp­skat­ta hur myc­ket ener­gi du brän­ner.

Fel­mar­gi­na­len är på tok för stor, kon­sta­te­rar fors­ka­re.

För allt från någ­ra hund­ra­lap­par till ett par tu­sen kro­nor kan du få ett ak­ti­vi­tets­arm­band som ”mä­ter dina pre­sta­tio­ner, be­räk­nar sta­tistik och ger tips för att för­bätt­ra din fy­sik”, för att ci­te­ra re­kla­men.

Ge­nom att mä­ta hjärtryt­men på­står sam­ma re­klam att arm­ban­den även kan be­räk­na hur många ka­lo­ri­er du brän­ner un­der ett trä­nings­pass, för att du på så sätt ska kun­na op­ti­me­ra din di­et.

Hur det­ta går till är det dock ing­en van­lig död­lig som vet, ef­tersom till­ver­kar­na hem­lig­hål­ler de al­go­rit­mer som lig­ger bakom be­räk­ning­ar­na.

Fors­ka­re vid Stan­ford Uni­ver­si­ty i USA har där­för lå­tit 60 fri­vil­li­ga tes­ta ak­ti­vi­tets­arm­band från sju oli­ka till­ver­ka­re (App­le Watch, Fit­bit Sur­ge, Ba­sis Pe­ak, Micro­soft Band, Pul­se­on, MIP Alp­ha 2 samt Sams­ung Ge­ar S2). Del­ta­gar­na fick gå, springa och cyk­la. Re­sul­ta­ten jäm­för­des se­dan med me­to­der god­kän­da av den ame­ri­kans­ka hälso­myn­dig­he­ten FDA.

Det vi­sa­de sig att sex av ak­ti­vi­tets­arm­ban­den var rik­tigt bra på att upp­skat­ta hjärtryt­men, med en fel­mar­gi­nal på un­der 5 pro­cent. Sams­ung Ge­ar S2 stack ut, med en fel­mar­gi­nal på 6,8 pro­cent.

Att be­räk­na ener­gi­för­brän­ning­en, dä­re­mot, var in­te li­ka en­kelt. Där det bäs­ta av de fem arm­band som ha­de den­na funk­tion ha­de en fel­mar­gi­nal på 27 pro­cent. Någ­ra, som Pul­se­on, var till och med än­nu säm­re.

Or­sa­ken till att ak­ti­vi­tets­arm­band är så då­li­ga på att mä­ta ener­gi­för­bruk­ning­en är att den­na be­ror på fle­ra fak­to­rer, som per­so­nens längd, vikt, an­del kropps­fett, hjärtrytm, med me­ra.

Johan Nilsson/tt

FOTO: JESSICA GOW/TT

För att ve­ta hur myc­ket ka­lo­ri­er du för­brän­ner un­der ett trä­nings­pass är ett ak­ti­vi­tets­arm­band ing­et bra al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.