Ko­rall­dö­den vär­re än be­fa­rat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AUSTRALIEN. Ko­rall­blek­ning­en i Sto­ra Bar­riär­re­vet ut­an­för Austra­li­ens öst­kust var un­der för­ra året den värs­ta hit­tills. En­ligt ti­di­ga­re un­der­sök­ning­ar för­stör­des 22 pro­cent av ko­ral­ler­na på grunt vat­ten. Men nu vi­sar det sig att den verk­li­ga siff­ran var 29 pro­cent – sam­ti­digt som re­vet nu bleks för and­ra året i rad, vil­ket ti­di­ga­re ald­rig hänt.

Ko­rall­blek­ning in­träf­far när vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren sti­ger. Om tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker kan re­ven åter­häm­ta sig, men på­går pro­ces­sen för länge kan ko­ral­len dö. (TT-AFP)

FOTO: AP/ARKIV

En dy­ka­re fo­to­gra­fe­rar dö­da ko­ral­ler vid Sto­ra Bar­riär­re­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.