Nya råd för di­a­be­tes­be­hand­ling

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Nya glu­kossän­kan­de lä­ke­me­del bör an­vän­das i stör­re ut­sträck­ning vid be­hand­ling av typ 2-di­a­be­tes. Även fet­ma­ki­rur­gi bör över­vä­gas of­ta­re.

Det an­ser So­ci­al­sty­rel­sen i dess upp­da­te­ra­de rikt­lin­jer för di­a­be­tes­vård, som kan ses som re­kom­men­da­tio­ner till sjuk­vår­den hur vår­den bör va­ra ut­for­mad och vil­ka åt­gär­der som bör pri­o­ri­te­ras.

De nya glu­kossän­kan­de lä­ke­med­len re­kom­men­de­ras sär­skilt för pa­ti­en­ter som även har drab­bats av hjärt-kärl­sjuk­do­mar, skri­ver So­ci­al­sty­rel­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.