He­ders­re­la­te­rat våld öka­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Två­hund­ra grans­ka­de rätts­fall mel­lan den 1 ja­nu­a­ri 2015 och 24 april i år vi­sar att he­der­s­vål­det som når dom­sto­lar­na ökar, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det. I den svens­ka lag­bo­ken finns in­te he­der­s­våld och för­tryck de­fi­ni­e­rat som brott, men he­ders­re­la­te­rat våld kan näm­nas i and­ra ty­per av rätts­fall, till ex­em­pel mord, kvin­no­fridskränk­ning och miss­han­del.

Tid­ning­en har kart­lagt rätts­fall som är re­la­te­ra­de till he­der­s­våld och för­tryck – nå­got som en­ligt Af­ton­bla­det öka­de med 50 pro­cent i fjol. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.