By­tes­brist ho­tar katt­djur

Histo­ri­en ris­ke­rar att upp­re­pas – män­ni­skan töm­mer eko­sy­ste­men på lämp­lig fö­da

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I slu­tet av is­ti­den för­svann sju sto­ra katt­djur från jor­dens yta – se­dan vår egen art utro­tat de­ras by­tes­djur.

Nu finns ris­ken att de sto­ra katt­djur som över­levt in i vå­ra da­gar ska gå sam­ma öde till mö­tes, en­ligt en ny stu­die.

Det kan va­ra svårt att fö­re­stäl­la sig att det tills helt ny­li­gen fanns en oer­hört rik fau­na av sto­ra katt­djur på jor­den.

För­u­tom de ar­ter som om­ger oss i dag, kun­de man på fle­ra kon­ti­nen­ter hit­ta yt­ter­li­ga­re en rad stor­vux­na ar­ter som nu är ut­dö­da.

I Nor­da­me­ri­ka fanns, för­u­tom vå­ra da­gars pu­mor och ja­gu­a­rer, det väl­di­ga ame­ri- kanska le­jo­net Pant­he­ra atrox som med en vikt på drygt 400 ki­lo är det störs­ta katt­djur som ex­i­ste­rat.

Den de­la­de mil­jön med två sa­bel­tandskat­ter – den mas­si­va dolk­tandskat­ten Smi­lo­don fa­ta­lis och krok­sa­bel­kat­ten Ho­mot­he­ri­um se­rum – och den ame­ri­kans­ka ge­par­den Mi­ra­ci­no­nyx tru­ma­ni.

I Sy­da­me­ri­ka fanns dolk­tandskat­ten Smi­lo­don po­pu­la­tor, och i Eu­ro­pa grott­le­jo­net Pant­he­ra spe­laea och krok­sa­bel­kat­ten Ho­mot­he­ri­um la­ti­dens.

Al­la des­sa bes­tar dog ut ef­ter att Ho­mo sa­pi­ens vand­rat in på de­ras jakt­mar­ker i slu­tet av is­ti­den. I Eu­ro­pa tog ut­dö­en­det re­la­tivt lång tid, men på de ame­ri­kans­ka kon­ti­nen­ter­na gick det blixt­snabbt.

I den nya stu­di­en, som pub­li­ce­ras i tid­skrif­ten Eco­grap­hy, slås fast att or­sa­ken var brist på fö­da. De sto­ra kat­ter­nas nor­ma­la by­tes­djur – bi­so­nox­ar, vild­häs­tar, an­ti­lo­per, ka­me­ler, mam­mu­tar – för­svann från jor­dens yta. Or­sa­ken var med störs­ta san­no­lik­het det nya far­li­ga rov­djur som in­vand­rat från Afri­ka – Ho­mo sa­pi­ens. Det kan lå­ta märk­ligt att vå­ra för­fä­der, be­väp­na­de med ba­ra spjut och pil­bå­gar, kun­de utro­ta mäng­der av sto­ra väx­tä­ta­re, men samt­li­ga ar­ters ut­dö­en­de sam­man­fal­ler ex­akt med män­ni­skans in­vand­ring.

När väx­tä­tar­na dog ut för­svann ock­så många av de sto­ra rov­dju­ren, in­klu­si­ve de störs­ta katt­dju­ren.

Fors­kar­na slår ock­så fast att de fles­ta av ar­ter­na tro­li­gen ha­de fun­nits kvar i dag om in­te män­ni­skan dykt upp.

– Det är en bra stu­die. Man ploc­kar helt en­kelt bort Ho­mo sa­pi­ens från eko­sy­ste­men och ser vad som hän­der, sä­ger Lars Wer­de­lin, pa­le­on­to­log på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et i Stock­holm.

Han på­pe­kar sam­ti­digt att det finns ett klart un­dan­tag från mönst­ret som be­skrivs i stu­di­en. I Afri­ka dog de sto­ra sa­bel­tandskat­ter­na ut långt ti­di­ga­re än på de and­ra kon­ti­nen­ter­na, re­dan för 1,5 mil­jo­ner år se­dan.

Det kan hänga sam­man med att män­ni­sko­släk­tet har sitt ur­sprung i Afri­ka. För cir­ka två mil­jo­ner år se­dan dy­ker avan­ce­ra­de Ho­mo upp på sce­nen, Ho­mo er­gas­ter el­ler Ho­mo erectus.

– Vi kan se att nå­got hän­der då. Sa­bel­tandskat­ter­na bör­jar mins­ka i an­tal. Ef­ter cir­ka en halv mil­jon år för­svin­ner de, in­te ge­nom att de ja­gas av män­ni­skor­na, ut­an in­di­rekt, ge­nom by­teskon­kur­rens med Ho­mo, sä­ger Wer­de­lin.

Nu är frå­gan hur det ska gå för de sto­ra katt­djur vi delar jor­den med i dag, de som lyc­ka­des över­le­va de ti­di­ga­re flask­hal­sar­na – ti­ger, le­jon, ja­gu­ar, le­o­pard, snö­le­o­pard, pu­ma, ge­pard, lo­djur och de två ar­ter­na av träd­le­o­pard.

En­ligt stu­di­en är ris­ken på­tag­lig för att någ­ra av dem kom­mer att gå sam­ma väg som de sa­bel­tandskat­ter­na.

Många by­tes­djur är hårt åt­gång­na över sto­ra om­rå­den i Asien och Afri­ka, och fö­dobrist är nu ett all­var­ligt hot mot bå­de le­jon och ti­ger. Le­jo­net är näs­tan ut­plå­nat i Väst­af­ri­ka, och ti­gern har för­svun­nit från sto­ra delar av Syd­osta­si­en. Den av­gö­ran­de or­sa­ken i bå­da fal­len är att eko­sy­ste­men har tömts på lämp­li­ga by­ten. Det som åter­står är sna­ror och tom­ma pa­tron­hyl­sor.

En­ligt stu­di­en är även le­o­pard, ge­pard och träd­le­o­pard ho­ta­de av by­tes­brist. För ja­gu­ar, pu­ma och lo­djur är lä­get lju­sa­re.

Fors­kar­nas slut­sats: De sto­ra kat­ter­nas fö­do­bas mås­te få ett bätt­re skydd än i dag. Eko­sy­stem med star­ka stam­mar av zebror, an­ti­lo­per, hjort­djur, buff­lar och vild­svin är nöd­vän­di­ga för de­ras fort­sat­ta ex­istens.

Ro­land Johansson/tt

ILLUSTRATION: MAURICIO ANTON

Do­mi­ne­ra­de. Sa­bel­tandskat­ter­na var do­mi­ne­ran­de rov­djur i många eko­sy­stem innan män­ni­sko­släk­tet gjor­de sitt in­trä­de. På bil­den syns en grupp sa­bel­tandskat­ter ja­ga en bi­so­noxe i Nor­da­me­ri­ka un­der den se­nas­te is­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.