Rolf-gö­ran Bengts­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

55 år den 2 ju­ni. Hopp­ryt­ta­re.

* Fa­milj: Gift med Evi se­dan 2015 (även hon är ryt­ta­re), treå­ri­ga dot­tern Pa­mi­na Ca­ro­li­ne. * Bor: I ett hus i ut­kan­ten av It­ze­hoe i Nord­tyskland.

* Så fi­rar han sin fö­del­se­dag: ”Jag gör ing­en stor grej av det, an­tag­li­gen gril­lar vi i träd­går­den vid fint vä­der.” * Om att fyl­la 55: ”Det bör­jar bli rätt höga siff­ror. Men så länge man har ett bra liv får man lå­ta bli att tän­ka på det. Och jag har ett bra liv: jag har fa­milj och kan le­va på min hob­by som är så kul.” * Bäs­ta med Tyskland: ”Min fa­milj och när­he­ten till ridspor­ten.” * Läng­tar till Sve­ri­ge: ”På ju­len, om jag in­te är där. Fram­för allt läng­tar jag till jul­ma­ten. Ing­en jul ut­an Jans­sons fres­tel­se och jul­skin­ka.” * Av­kopp­ling: ”Fixa nå­got med hän­der­na. Se­nas­te pro­jek­tet var ett tak­byte.” * *

1972, upp­gav den stats­äg­da burun­dis­ka ra­di­on att 50 000 hutu­er ha­de mör­dats i en må­nads­lång mas­sa­ker, ut­förd av lan­dets härs­kan­de tut­si­mi­no­ri­tet. Den of­fi­ci­el­la siff­ran vi­sa­de sig dock va­ra grovt un­der­dri­ven. I själ­va ver­ket lär mel­lan 100 000 och 150 000, mesta­dels hög­ut­bil­da­de, hutu­er ha dö­dats, och stats­ra­di­on ha­de del­ta­git i het­san­det mot dem. Än i dag har inga an­sva­ri­ga ställts in­för rät­ta för folk­mor­det. *

För 45 år se­dan,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.