Wic nob­bar Hall­stens­son

IN­NE­BAN­DY: ”PLAN B” HAND­LAR OM EN TRÄNARTRIO

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”Vi lig­ger bra fram­me i dis­kus­sio­ner­na och hop­pas att allt kan va­ra klart inom de när­mas­te da­gar­na” KIM­MO ES­KE­LI­NEN

sport­chef Wic

Till slut kun­de in­te War­berg IC vän­ta läng­re på ett be­sked från Ulf Hall­stens­son. – Det har dra­git ut på ti­den, så vi sa nej, be­rät­tar Wics sport­chef Kim­mo Es­ke­li­nen.

Nu hand­lar det om ”plan B”, som Kim­mo och kom­pa­ni haft i tan­kar­na un­der en tid.

– Ulf sa ju di­rekt ef­ter vår de­gra­de­ring att han var su­gen på att kö­ra vi­da­re. Men vi har vän­tat och vän­tat på en över­ens­kom­mel­se, sä­ger Es­ke­li­nen.

TILL SLUT KOM Wic med ett krav; be­sked nu an­nars går vi vi­da­re i vår trä­nar­jakt.

Och ef­tersom Hall­stens­son in­te kun­de till­mö­tes­gå det kra­vet, så var det tack och ad­jö.

– Klart att det är li­te bö­kigt med en trä­na­re som bor i Bo­den, det blir en del ex­tra lo­gistik. Men Ulf har ju in­te kvar sitt upp­drag med lands­la­get, det av­slu­ta­des den sista april.

WICS PLAN B hand­lar om en lös­ning av trä­nar­frå­gan som in­ne­hål­ler tre namn. En hu­vud­trä­na­re, en as­si­ste­ran­de och, ja en va­då?

– Kal­la det för en läk­tar­coach, två ex­tra ögon, sä­ger Kim­mo. Vi tror att det kan bli ett spän­nan­de upp­lägg.

Stefan ”Ba­garn” Smed­berg blir kvar som as­si­ste­ran­de, två nya namn kli­ver in. Nå­gon ut­om­bys el­ler en in­re lös­ning?

– Ha­ha, det kan jag in­te kom­men­te­ra. Men vi lig­ger bra fram­me i dis­kus­sio­ner­na och hop­pas att allt kan va­ra klart inom de när­mas­te da­gar­na.

FÖ­RE HEL­GEN KAN det kans­ke av­slö­jas vil­ka som ska sty­ra Wic-sku­tan tillbaka till den högs­ta se­ri­en.

Till det krävs det för­stås yt­ter­li­ga­re en del spe­lar­för­stärk­ning­ar och sport­chef Es­ke­li­nen har si­na trå­dar ute.

– Vi be­hö­ver få in ett par of­fen­si­va kraf­ter till, sä­ger han. Men jag kan in­te sä­ga att det är nå­got nytt på gång inom den när­mas­te ti­den. Och vi kom­mer sä­kert att ta en del hjälp från War­bergs Ibf-spe­la­re, in­te minst på trä­ning­ar. Nå­got nytt i Dahlqvist-af­fä­ren?

– Jag vet in­te mer nu än jag gjor­de för ett par da­gar se­dan, sä­ger Es­ke­li­nen, om Lind­ås-ta­lang­en Adam Dahlqvist som tac­ka­de ja till Wic och ställ­de upp på bild på klub­bens hem­si­da.

Då klev re­ge­ran­de mäs­tar­la­get Falun in i bil­den och an­mäl­de sitt in­tres­se.

Och Dahlqvist gjor­de en ko­vänd­ning och ha­de in­te alls be­stämt sig för var han skul­le spe­la.

– Ett munt­ligt av­tal är ock­så ett av­tal i min värld, sä­ger Es­ke­li­nen. Kon­trakt kun­de vi in­te skri­va för­rän Adam slu­tat sko­lan.

DEN REGELN GÄL­LER dock ba­ra för ele­ver på in­ne­ban­dy­gym­na­si­er. Ha­de Dahlqvist gått på en van­lig sko­la, så ha­de det gått bra med kon­trakts­skri­van­de innan ”den bloms­ter­tid nu kom­mer”.

– Det är ju ock­så en li­ten märk­lig re­gel, tyc­ker Es­ke­li­nen, som mor­rar li­te ex­tra över Faluns snabb­väck­ta in­tres­se för Adam Dahlqvist.

– Om in­te an­nat ha­de det va­rit god ton att bac­ka när de hör­de om vår över­ens­kom­mel­se med Dahlqvist.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

SLUT I WIC. Ulf Hall­stens­son har flag­gat för ett fort­satt in­tres­se att va­ra Wic-trä­na­re, men ett klart be­sked dröj­de och då sa War­berg tack och ad­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.