Fal­ken­ber­ga­rens film pri­sas med Guld­pal­men.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - Ma­lin Eirefelt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.eirefelt@hn.se

Fal­ken­ber­ga­ren Fred­rik Wen­zels film ”The Squa­re” vann Can­nes-fes­ti­va­lens fi­nas­te pris.

På sön­dags­kväl­len vann den svens­ka fil­men ”The Squa­re” Can­nes-fes­ti­va­lens fi­nas­te film­pris Guld­pal­men. Re­gis­sö­ren Ru­ben Öst­lund stod på pris­ut­del­ning­en och skrek. Fal­ken­ber­ga­ren Fred­rik Wen­zel, som har fil­mat ”The Squa­re”, var hem­ma i Sve­ri­ge.

– Jag fick ve­ta det via te­le­fon. Jag trod­de ald­rig att det skul­le hän­da så jag följ­de det in­te så no­ga, sä­ger Fred­rik Wen­zel som slog ige­nom med ”Far­väl Fal­ken­berg” 2006.

DET ÄR TI­DIG mån­dags­mor­gon och han sit­ter och klip­per en film med ar­bets­nam­net ”Ae­ter­na”, som han gör med fil­ma­ren Jesper Kur­land­sky, i sin atel­jé på Sö­der­malm i Stock­holm. Det var en li­ten ska­ra som var med på pris­ut­del­ning­en i Can­nes kväl­len fö­re.

– Al­la kan ju in­te sit­ta i Can­nes i två vec­kor. Det går in­te.

He­la tea­met var dä­re­mot i Can­nes när ”The Squa­re” vi­sa­des.

– Det var skit­fint. Lu­miè­resa­long­en är så otro­ligt fin med typ 2500 plat­ser. Man kän­ner sig öd­mjuk när man går in där. Man tän­ker på al­la som har va­rit där och vi­sat si­na fil­mer, sä­ger Fred­rik Wen­zel.

Hur var det att vi­sa ”The Squa­re”?

– Det var myc­ket skratt i sa­long­en. Och det kom spon­ta­napplå­der mitt i vis­ning­en. Folk ha­de kul i rum­met. Det var av­slapp­nat.

I SLU­TET ”DRAR fil­men ihop sig”, sä­ger Fred­rik Wen­zel.

– Den blir li­te do­va­re. Ef­teråt upp­lev­de jag att det fanns en typ av spänd am­bi­va­lens i rum­met: ”Vad är det vi har sett? Vad ska vi gö­ra av den?”.

Filmens regissör Ru­ben Öst­lund har pra­tat vitt och brett om Can­nes­fes­ti­va­lens sto­ra be­ty­del­se in­för

pris­ut­del­ning­en.

– Ru­ben har all­tid gil­lat det mo­men­tet: tyd­li­ga mål.

Fred­rik Wen­zel fun­ge­rar in­te helt på sam­ma sätt, sä­ger han.

– Jag är li­te mer som...

HAN KOM­MER IN­TE på vem han lik­nar.

– Jag är li­te... nöjd. Det är kans­ke hal­ländskt. Man är nöjd att man fick va­ra med, lik­som. Det är fan­tas­tiskt häf­tigt att den blev in­ta­gen till täv­ling­en, sä­ger han. Vad dri­ver dig att gö­ra film?

– Jag tyc­ker om att ham­na i ro­li­ga och spän­nan­de sam­man­hang där män­ni­skor ut­fors­kar sa­ker. Var­för vann The Squa­re, tror du?

– Jag har in­te sett de and­ra fil­mer­na. Man ser fak­tiskt väl­digt li­te film i Can­nes. Det är myc­ket an­nat man hål­ler på med. Men den är ro­lig. Och den har många la­ger. Den hand­lar om vår tid och den pe­tar och brå­kar li­te med de frå­gor vi är upp­tag­na med.

” Den är ro­lig. Och den har många la­ger. Den hand­lar om vår tid och den pe­tar och brå­kar li­te med de frå­gor vi är upp­tag­na med”

FRED­RIK WEN­ZEL om fil­men ”The Squa­re”

Bild: TO­BI­AS HEN­RIKS­SON

”HAL­LÄNDSKT”. Fred­rik Wen­zel, fal­ken­ber­ga­ren som har fil­mat vin­nar­fil­men, spring­er in­te runt och är se­ger­ru­sig. ”Man är nöjd att man fick va­ra med, lik­som.”

Bild: TO­BI­AS HEN­RIKS­SON

GULD­PAL­MEN. På sön­dags­kväl­len tog Ru­ben Öst­lund emot Can­nes-fes­ti­va­lens fi­nas­te film­pris. Då var Fred­rik Wen­zel tillbaka i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.