FVBK fort­sät­ter att sat­sa på hem­vävt

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Fal­ken­bergs VBK flyt­tar upp yt­ter­li­ga­re två unga ta­lang­er tii elit­la­get. Nu hand­lar det om Al­bin Be­ce­vis och Alex­an­der Gustafsson, bå­da föd­da 1998.

Pas­sa­ren Be­ce­vic och cen­tern Alex­an­der Gustafsson var högst del­ak­ti­ga när FVBK ny­li­gen vann Jsm-guld. De fick bå­da en plats i tur­ne­ring­ens All Star Team.

– Vi är myc­ket stol­ta över att yt­ter­li­ga­re två fal­ken­ber­ga­re tar kli­vet från vår ung­doms­verk­sam­het till elit­la­get, sä­ger trä­na­ren Pa­trick Apa­ri­cio.

FAST SKA VI va­ra rik­tigt ex­ak­ta, så är Alex­an­der en små­län­ning från bör­jan, med Vär­na­mo som mo­der­klubb.

– Jag kom till Fal­ken­berg och FVBK för fy­ra år se­dan, så man kan väl sä­ga att det var där som vol­ley­bol­lyf­tet kom, sä­ger ”Alex”.

Al­bin Be­ce­vic är FVBK:ARE från bör­jan. Och po­si­tio­nen som pas­sa­re kom na­tur­ligt.

– DET BLEV så. Jag ha­de bra fing­er­slag re­dan när jag bör­ja­de som 8-9-åring, be­rät­tar han.

FVBK:S se­nas­te elit­för­värv fick en li­ten för­smak av elit­se­ri­e­spel den gång­na sä­song­en.

– Jag spe­la­de kans­ke 10-15 bol­lar to­talt. Men ba­ra att få va­ra med vid mat­cher­na är lä­ro­rikt, sä­ger ”Alex.”

FVBK:S ge­men­sam­ma trä­ning bör­jar u au­gusti. Innan dess är det upp till var­je in­di­vid att hål­la igång fy­si­ken.

– Det blir en hel del tid i gym­met och även ett och an­nat löp­pass, sä­ger Al­bin.

FAL­KEN­BERG HAR NU fem ”hem­ma­spe­la­re” i elittrup­pen som är föd­da sent på 90-ta­let; Johan Gru­vaeus (97), Be­ce­vic och Gustafsson (98) samt Daniel Gru­vaeus och Ed­vin Swärd (99).

Lägg se­dan till kvar­tet­ten Da­vid Åker­man, Victor Ni­el­sen, Johan Eriksson, Pedro Men­des och Fay­ez Al­loush och trä­na­re Apa­ri­cio har hun­nit långt i sitt lag­byg­ge.

– Sen kans­ke det kryd­das med mer ungt och nå­gon im­port, sä­ger han.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

Pas­sa­ren Al­bin Be­ce­vic (till väns­ter) och cen­tern Alex­an­der Gustafsson har skri­vit elit­kon­trakt med klub­ben.

MER UNGT I FVBK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.