Finaler på sam­ma dag kan skro­tas

Hallands Nyheter - - Sporten - EM­MA TONNVIK 031-62 40 00 em­ma.tonnvik@gp.se

Ef­ter många tom­ma sto­lar un­der hand­bolls­fi­na­ler­na kan for­ma­tet gö­ras om till att fi­na­ler­na spe­las på oli­ka da­gar. – I stort sett al­la dam­klub­bar vill ha en ren dam­dag, sä­ger Pe­ter Gent­zel, vd för Svensk elit­hand­boll, till Sport­bla­det

Lör­da­gens Sm-finaler i handboll drog mind­re publik än ti­di­ga­re. Det lan­da­de på 9 867 åskå­da­re vil­ket är det lägs­ta se­dan nu­va­ran­de final­for­mat in­för­des 2005. Det är re­dan klart att fi­na­ler­na 2018 spe­las på sam­ma sätt som i år. Men ef­ter det kan det bli an­norlun­da. Sä­ve­hof, som de se­nas­te tolv åren haft minst ett lag bland de fy­ra fi­nal­la­gen, har in­te ta­git ställ­ning i frå­gan.

– Vad som hän­der se­dan är fort­fa­ran­de på dis­kus­sions­ni­vå. Så Sä­ve­hof som klubb har ing­en egen upp­fatt­ning än. Nu går vi all in på att kö­ra fi­na­ler­na näs­ta år och bac­ka upp det som kon­cept och gi­vet­vis ta oss dit själ­va, sä­ger klubb­di­rek­tör Stefan Al­brecht­son.

FRÅ­GAN OM ATT gö­ra om for­ma­tet har väckts ef­tersom publik­till­ström­ning­en be­ror myc­ket på vil­ka lag som tar sig dit. Det är fram­förallt på dam­fi­na­ler­na som många sto­lar ga­par tom­ma. Idén har väckts att da­mer­na ska spe­la sin fi­nal på en egen dag och då med en brons­match innan fi­na­len för att dra sup­port­rar från fler klub­bar.

– I stort sett al­la dam­klub­bar vill ha en ren dam­dag. Det här be­hö­ver vi job­ba på ett tag så det tar kans­ke tre år, men det är nå­got man strä­var ef­ter nu, sä­ger Pe­ter Gent­zel, vd för Svensk elit­hand­boll, om för­sla­get till Sport­bla­det.

MEN STEFAN AL­BRECHT­SON ser in­te ba­ra för­de­lar om för­sla­get skul­le gå ige­nom.

– Det kan bli svårt att fyl­la två hel­ger med handboll. Jag vet in­te om hand­bol­len i nu­lä­get är till­räck­ligt stark att bä­ra upp två oli­ka pro­duk­ter.

Dis­kus­sio­nen har ock­så väckts om fi­na­ler­na, pre­cis som kvart­soch se­mi­fi­na­ler­na, ska av­görs i bäst av fem mat­cher.

– Ock­så där får vi gö­ra en ut­vär­de­ring näs­ta år. Det mås­te dels va­ra en bra pro­dukt hand­bolls­mäs­sigt och dels ge bra ut­del­ning af­färs­mäs­sigt, sä­ger Stefan Al­brecht­son.

FICK FI­RA. I hel­gen blev Höör och Kristi­an­stad svens­ka mäs­ta­re. I fram­ti­den är det in­te sä­kert att fi­na­ler­na kom­mer att spe­las sam­ma dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.