Lindh var snab­ba­re än Schu­macher

Hallands Nyheter - - Sporten - MAR­CUS LJUNGBERG 031-62 40 00 mar­cus.ljungberg@gp.se

Rasmus Lindh från Kulla­vik slu­ta­de trea när den and­ra del­täv­ling­en i tys­ka kar­ting­mäs­ter­ska­pet av­gjor­des. 16-åring­en slu­ta­de fö­re Da­vid Schu­macher, son till för­re For­mel 1-fö­ra­ren Ralf Schu­macher och bror­son till le­gen­da­ren Mi­chael Schu­macher.

Ef­ter att ha slu­tat åt­ta i pre­miä­ren av mäs­ter­ska­pet förbättrade Rasmus Lindh sin pla­ce­ring av­se­värt un­der hel­gens tävling i Ker­pen, som lig­ger strax ut­an­för Köln. Den ta­lang­ful­le fö­ra­ren har valt att kö­ra kar­ting­mäs­ter­ska­pet i Tyskland då det är långt mel­lan Em-täv­ling­ar­na, där hu­vud­fo­kus lig­ger.

– Det kän­des rik­tigt bra. Jag gjor­de en bra fi­nal, vi ha­de en ny mo­tor och ha­de väl­digt bra fart he­la hel­gen, sä­ger Rasmus Lindh.

EN AV DE som fick se sig slag­na av Kulla­vik­so­nen var Da­vid Schu­macher som kör­des om i en av de sista kur­vor­na. Da­vid Schu­macher har en hel del att brås på. Da­vids far­bror är näm­li­gen Mi­chael Schu­macher, som har sju Vm-tit­lar i For­mel 1, och är den mest fram­gångs­ri­ke i histo­ri­en. Da­vids pap­pa Ralf gjor­de även han fle­ra sä­song­er i mo­torspor­tens fin­rum. Ba­nan som täv­ling­en av­gjor­des på är även fa­mil­jen Schu­machers hem­ma­ba­na.

– Otro­ligt kul att va­ra snab­ba­re än honom. Han är väl­digt bra och har va­rit otro­ligt snabb i EM hit­tills. Schu­macher är ju li­te av en idol ock­så, för­kla­rar Lindh.

– Vi ut­veck­la­de en hel del i den här täv­ling­en och hit­ta­de bra fart.

VANN TÄV­LING­EN I Ker­pen gjor­de norr­man­nen Den­nis Hau­ger.

16-åring­en pla­ce­rar sig för till­fäl­let på en 20:e plats ef­ter att ha kört en tävling i se­nior­klas­sen av EM, där folk från 15 år och upp­åt del­tar.

– Näs­ta vec­ka åker vi till Spa­ni­en för att kö­ra EM. Ha­de man kun­nat kom­ma topp fem där ha­de va­rit rik­tigt bra. Må­let är att kom­ma topp tio to­talt i EM.

I ok­to­ber sker dock sä­song­ens höjd­punkt för Rasmus Lindh.

– Då av­görs VM i Eng­land. Jag var tol­va för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.