Ek­holm om sor­gen: Det var väl­digt tungt

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Bord­ten­niss­ve­ri­ge drab­ba­des av sorg i feb­ru­a­ri när le­dar­pro­fi­len An­ders Johansson gick bort. Lands­lags­stjär­nan Matilda Ek­holm för­lo­ra­de bå­de en trä­na­re och vän. – Det var med An­ders som jag tog kli­vet dit jag är nu, sä­ger hon in­för stun­dan­de VM.

Ef­ter åt­ta år ut­om­lands i Ös­ter­ri­ke och Spa­ni­en vil­le Matilda Ek­holm, 34, åte­ri­gen ha Sve­ri­ge som bas. I skåns­ka Eslöv skul­le ping­is­stjär­nan även få möj­lig­het att få job­ba när­ma­re med sin mång­å­ri­ge trä­na­re An­ders Johansson, men i slu­tet av feb­ru­a­ri gick han bort ef­ter en tids kamp mot sjuk­dom.

– Det var väl­digt tungt. Un­der i prin­cip he­la mars var det oli­ka gre­jer som gjor­de att jag in­te kun­de trä­na. Jag blev sjuk di­rekt i två vec­kor. Se­dan fick jag ont i ryg­gen. Det är jag gans­ka sä­ker på att det ha­de med sorg att gö­ra, sä­ger Matilda Ek­holm.

Johansson var en fram­gångs­rik trä­na­re och le­da­re i bå­de Sve­ri­ge och Tyskland. Åren 2011–2016 var han sport­chef för Svens­ka bord­ten­nisför­bun­det. Sam­ar­be­tet med Ek­holm in­led­des 2012.

– Vi ha­de ju i prin­cip dag­lig kon­takt de sista åren. Det var egent­li­gen ef­ter att jag bör­ja­de job­ba med An­ders som jag tog kli­vet till den ni­vå jag är på nu. Han har de­fi­ni­tivt va­rit en stor or­sak till att det gått så bra för mig de se­nas­te åren. Det har bli­vit en re­jäl om­ställ­ning såklart, sä­ger 34-åring­en.

EN FLYTT HEM till Sve­ri­ge blev det än­då. För ba­ra ett par vec­kor se­dan fick hon nyck­lar­na till lä­gen­he­ten i Eslöv. I höst ska hon en­bart spe­la i Cham­pi­ons League med sin spans­ka klubb UCAM Car­ta­ge­na. Li­ga­spel blir det i stäl­let i en ny­star­tad asi­a­tisk proffsli­ga i Sing­a­po­re. Se­rie­ping­is i Sve­ri­ge är än­nu in­te ak­tu­ellt.

– Jag är öp­pen för för­slag in­för kom­man­de år, ab­so­lut. Svens­ka li­gan blir sta­digt bätt­re, så det blir mer och mer in­tres­sant. För någ­ra år se­dan var det in­te att tän­ka på att spe­la i den svens­ka li­gan, för den var all­de­les för då­lig.

Ef­ter två ra­ka nej från Sve­ri­ges Olym­pis­ka kom­mit­té (2008, 2012) fick Ek­holm i fjol gö­ra sitt förs­ta OS, men hon blev i Rio de Ja­nei­ro ut­sla­gen i den and­ra om­gång­en.

– Det var en be­svi­kel­se, men jag sat­sar ju så klart på att spe­la näs­ta OS i To­kyo (2020), sä­ger den svens­ka sing­e­let­tan.

VM i Düs­sel­dorf bör­jar den 29 maj. Där är Ek­holm första­see­dad i dub­bel till­sam­mans med un­gers­kan Ge­or­gi­na Po­ta.

– Det är en li­te spe­ci­ell si­tu­a­tion. Vi är ju in­te bäst i värl­den, men vi är ab­so­lut ett av de bätt­re pa­ren i värl­den. Vi har spe­lat ihop se­dan au­gusti i fjol och gjort bra re­sul­tat i prin­cip he­la ti­den. Se­dan har de bäs­ta ki­ne­sis­kor­na in­te täv­lat så myc­ket på de här täv­ling­ar­na, så de har in­te sam­lat så myc­ket po­äng, sä­ger hon.

DANIEL KIHLSTRÖM

Bil­der: BJÖRN LIND­GREN

FLYT­TAT HEM. Ef­ter åt­ta år ut­om­lands har Matilda Ek­holm nu sin bas i skåns­ka Eslöv.

FÖRSTA­SEE­DAD. Till­sam­mans med un­gers­kan Ge­or­gi­na Po­ta är har Ek­holm högst dub­bel­seed­ning i det stun­dan­de världs­mäs­ter­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.